Voorwaarden Europese aanbesteding

Wanneer een overheid precies moet aanbesteden, staat omschreven in de wet. In het kort komt het erop neer dat een aanbestedende dienst verplicht Europees moet aanbesteden als:

  • De opdrachtgever aanbestedingsplichtig is;
  • De opdracht aanbestedingsplichtig is;
  • Het bedrag van de opdracht hoger is dan de vastgestelde drempelwaarde.

Aanbestedende dienst
Aanbestedende diensten zijn overheidsinstellingen, zowel centraal als decentraal, maar ook instellingen die voor een belangrijk deel worden gefinancierd of onder toezicht staan van de overheid. Aanbestedende diensten zijn verplicht om leveranties, werkzaamheden en diensten die aan de criteria voldoen Europees aan te besteden. Onder aanbestedende diensten worden verstaan de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen.

Alle aanbestedende diensten
Alle overheids- en semi-overheidsinstellingen die verplicht zijn hun opdrachten aan te besteden zijn te vinden op de site van het ministerie van Economische Zaken.

Publiekrechtelijke instelling
Of een instelling wordt gekwalificeerd als publiekrechtelijk hangt af van de criteria. Over het algemeen kan gesteld worden dat een publiekrechtelijke instellingwordt gezien als aanbestedende dienst wanneer: 

  • Het een rechtspersoon is, en;
  • De dienst in hoofdzaak door Staat of andere publiekrechtelijke instellingen wordt gefinancierd of onder toezicht staat van de overheid, en;
  • De instelling tot doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang.

Aanbestedingsplichtige opdracht
Een 'aanbestedingsplichtige opdracht' is een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten. De opdracht moet een definieerbare waarde vertegenwoordigen en vereist een tegenprestatie van de overheid, meestal in de vorm van een geldbedrag. Voor opdrachten die volgens de wetgeving moeten worden aanbesteed gelden regels die worden onderverdeeld in categorieën. Zo moet aan een opdracht een schriftelijke overeenstemming ten grondslag liggen. Daarnaast moet de opdracht een waarde vertegenwoordigen die in geld definieerbaar is.

Verplicht Europees aanbesteden
Overheidsopdrachten waarvoor, boven de drempelwaarde, een verplichting geldt voor Europees aanbesteden zijn:

  • Werken;
  • Leveringen;
  • Diensten.

Werken
Werken zijn bouw- en wegenbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Onder werken wordt het gehele bouwkundige proces verstaan van ontwerpfase tot oplevering.

Leveringen
Overheidsopdrachten die betrekking hebben op de aankoop, lease, huur of huurkoop van een product, maar geen betrekking hebben op bouwkundige werkzaamheden.

Diensten
Opdracht van de overheid die geen betrekking heeft op werken of leveringen.

Drempelwaarden
Voor de verplichting tot aanbesteden gelden 'drempelwaarden' die iedere 2 jaar worden geindexeerd. De aanbestedende dienst moet de berekening van de beraamde waarde baseren op het totale bedrag exclusief omzetbelasting. Ook opties en verlengingen van een contract moeten in de berekening worden meegenomen. Voor de verplichting tot Europees aanbesteden gelden drempelbedragen die iedere 2 jaar worden geïndexeerd. De aanbestedende dienst moet de berekening van de beraamde waarde baseren op het totale bedrag exclusief omzetbelasting. Ook opties en verlengingen van een contract moeten in de berekening worden meegenomen. De drempelwaarden worden vastgesteld door de Europese Commissie.

Drempelwaarden 2014-2015:

Centrale Overheden  
Werken €5.186.000 
Leveringen €134.000
Diensten €134.000

Speciale Sectoren
Werken  €5.186.000 
Leveringen €414.000 
Diensten € 414.000

Decentrale Overheden
Werken €5.186.000
Leveringen €207.000
Diensten €207.000

Uitzonderingen
Het bedrag van € 134.000 kent bepaalde uitzonderingen waarop een drempelwaarde van € 207.000 van toepassing is. Voorbeelden hiervan zijn: diensten voor vervoer over spoor en water, cultuur, sport en recreatie, opsporing en beveiliging etc. zoals beschreven in bijlage 2B Bao. Telecommunicatiediensten en onderzoeks- en ontwikkelingwerk als beschreven in bijlage 2A Bao.

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen