Privacybeleid Pro Mereor

Pro Mereor ondersteunt al meer dan 25 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkoopprofessionalisering en aanbesteden. Pro Mereor is verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wat betekent dat Pro Mereor de verantwoording draagt dat uw gegevens op een veilige, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Deze verwerkingen zijn in overeenstemming met de AVG.

Pro Mereor BV, gevestigd aan Burgemeester Weertsstraat 69a, 6814 HM te Arnhem (hoofdkantoor), KvK 09093122 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Hoe komen wij aan uw gegevens
Pro Mereor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt/ heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door invullen contact formulier of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het gaat enkel om gegevens die u zelf actief indient. Pro Mereor maakt daarnaast gebruik van cookies.
Dit privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die Pro Mereor verzamelt via www.pro-mereor.nl en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar zonder beperking, het verzamelen van gegevens door webpagina’s waar Pro Mereor aan is gekoppeld. 

Welke gegevens verwerken wij

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie en telefonisch doorgeeft;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Domeinnaam waar vandaan u onze website hebt geopend of het type mobiele apparaat van waar de site wordt geopend;
 • Besturingssystemen.

  Waarom verzamelen wij uw gegevens
 • Pro Mereor verzamelt de gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Pro Mereor verzamelt uw gegevens om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Pro Mereor verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Pro Mereor gebruikt verzamelt gegevens om onze diensten en functies aan te bieden, met inbegrip van werkgeversinformatie, om onze diensten en functies te meten en te verbeteren en om klantenondersteuning te bieden.
 • Pro Mereor gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie hiervoor ook het cookiebeleid Pro Mereor. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Daarnaast verzamelt Pro Mereor automatisch gegevens als onderdeel van de standaardwerking van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pro Mereor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Pro Mereor gebruikt externe serviceproviders die bijvoorbeeld hosting en gegevensopslag bieden op grond van de standaard algemene voorwaarden. Deze serviceproviders hebben ons geïnformeerd dat ze passende veiligheidsmaatregelen toepassen voor de bescherming van gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder persoonsgegevens, door deze bedrijven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pro Mereor neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website Pro Mereor privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Wat zijn uw rechten?

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel.

Inzage 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pro-mereor.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bezwaar 
U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verwerking wordt direct gestaakt, tenzij zwaarder wegende belangen het staken van de verwerking in de weg staan.

Klachten
Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt of op andere wijze van mening bent dat uw rechten worden geschonden, dan heeft u de mogelijkheid om dit te melden via info@pro-mereor.nl.

Contactgegevens
Wanneer u via www.pro-mereor.nl persoonsgegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens gebruiken zoals in dit privacybeleid uiteengezet. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat Pro Mereor contact met u mag opnemen.  Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving kan Pro Mereor uw contactgegevens ook gebruiken om relevante informatie over Pro Mereor toe te sturen. Dit betreft nieuwsbrieven. Deze worden maximaal zesmaal per jaar verstuurd.

Vragen en verzoeken
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of wanneer u gebruik wil maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Pro Mereor BV
Burgemeester Weertsstraat 69a
6814 HM Arnhem
KVK 09093122 
E: info@pro-mereor.nl 
T: 026- 370 14 76

Het is te allen tijde mogelijk een klacht in te dienen bij autoriteit persoonsgegevens.
Klik hier voor meer informatie.