Inkoop en aanbesteden

Op 1 juli 2016 zijn de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De gewijzigde Aanbestedingswet geldt voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Deze wijzigingen hebben natuurlijk gevolgen voor aanbestedende diensten.

Nieuwe regelgeving

Nieuwe regelgeving en jurisprudentie leiden ertoe dat (Europees) aanbesteden gezien wordt als een ingewikkelde materie, zowel procedureel als procesmatig. Naast kennis van de markt is gedegen juridische kennis noodzakelijk voor een succesvolle aanbestedingsprocedure.

Pro Mereor ondersteunt al meer dan 20 jaar onderwijs, zorg en overheid bij het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen. Door u te helpen uw eisen en wensen, op adequate wijze, te formuleren richting de markt, u te ondersteunen bij het aanbestedingsproces en samen op te trekken richting leveranciers ontzorgen wij uw organisatie volledig. Wij zorgen ervoor dat de aanbestedingswetgeving begrijpelijk en inzichtelijk is en borgen de recht- en doelmatigheid.

Pro Mereor:

  • Adviseert over de toepasselijkheid en werkingssfeer van (Europese) aanbestedingsregelgeving;
  • Begeleidt en adviseert aanbestedende diensten en inkoopafdelingen van marktpartijen in alle fases van aanbestedingsprocedures;
  • Stelt aanbestedingsdocumentatie en bijbehorende overeenkomsten en aanbestedingen (inkoop) beleid op;
  • Toetst of de aanbestedingsdocumentatie in overeenstemming is met het kader van het vingerende aanbestedingsrecht;
  • Formuleert selectie- en gunningscriteria, wegings- en beoordelingssystematieken;
  • Adviseert over jurisprudentiële ontwikkelingen in het Europees en nationale aanbestedingsrecht.

Hoe Europees aanbesteden?

Pro Mereor stelt een plan van aanpak op. In de eerste fase onderzoekt Pro Mereor op welke wijze de aanbestedingsprocedure op grond van de huidige aanbestedingsrechtelijke wet- en regelgeving in de markt moet worden gezet. Vervolgens stelt het projectteam van Pro Mereor in samenwerking met het inkoopteam van uw organisatie de aanbestedingsdocumentatie op en deze wordt ter beschikking gesteld aan de markt. Hiermee vangt de aanbestedingsprocedure formeel aan. Vervolgens beantwoorden wij in overleg met uw organisatie de vragen die zijn binnengekomen over de aanbestedingsdocumentatie. Na deze nota van inlichtingenfase worden de inschrijvingen ontvangen. Pro Mereor beoordeelt vervolgens de rechtmatigheid van de ontvangen inschrijvingen en het inkoopteam van uw organisatie beoordeelt de inhoudelijke uitwerkingen van de geformuleerde gunningscriteria om vervolgens over te kunnen gaan tot voorlopige en -na het verlopen van destandstillperiode- tot definitieve gunning. Op basis van de uitgevoerde beoordeling stelt Pro Mereor de gunnings- en afwijzingsbrieven op.

Voor onze projecten wordt een speciale tenderdesk ingezet. Hierdoor kunnen de Europese aanbestedingen efficiënter en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. De gehele (digitale) projectadministratie wordt door Pro Mereor verzorgd. Aan het einde van de Europese aanbesteding ontvangt u uw digitale aanbestedingsdossier.

Praktisch en onderbouwd

Met praktische en onderbouwde adviezen staan we zowel naast als achter onze klanten. Zo beschikken wij over een procesvolgsysteem, waardoor opdrachtgevers toegang hebben tot hun eigen traject en het verloop op de voet kunnen volgen. Ook bieden we trainingen en interim-management om uw aanbesteding tot een succes te maken.

Klinkende referenties

Bent u benieuwd naar ervaringen en meningen over (Europees) aanbesteden uit de praktijk? Lees dan de interviews met onze opdrachtgevers.

“Wij zijn ontzettend tevreden met de ondersteuning die Pro Mereor ons geboden heeft. Het proces werd op een zeer professionele wijze begeleid en wij hebben een prachtresultaat binnen een kort tijdsbestek neergezet”. De Asko

Contact

Wilt u dat Pro Mereor ook van uw aanbesteding een succes maakt? Neem dan telefonisch contact op met ons via 026 370 14 76 of via info@pro-mereor.nl.