Het noemen van een merk in uw aanbesteding: Do’s and don’ts

Het noemen van een merk in uw aanbesteding: Do’s and don’ts

Iedere aanbestedende dienst krijgt er weleens mee te maken: een merkenvoorkeur. Al jaren staat het noemen van een merk in een aanbesteding ter discussie. Wat is de huidige stand van zaken binnen het aanbestedingsrecht omtrent het noemen van merken?

De grondslag voor de merkendiscussie is in de huidige vorm verdisconteerd in artikel 2.76 van de Aanbestedingswet. Het artikel bepaalt dat een aanbestedende dienst voor het voorwerp van de overheidsopdracht:

1.     technische specificaties en normen moet hanteren inclusief de vermelding ‘of gelijkwaardig’.

2.     nauwkeurige prestatie- en functionele eisen moet hanteren.

3.     niet verwijst naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde ondernemer, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie.

Een aanbestedende dienst kan een merkenverwijzing als genoemd onder punt 3 wel opnemen, in geval dit door het voorwerp van de overheidsopdracht gerechtvaardigd wordt en een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is[1]. In advies 424 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts het bovenstaande bevestigd in relatie tot een Europese openbare procedure voor raamovereenkomst(en) betreffende de opslag, distributie en levering van laboratoriumchemicaliën en laboratorium-disposables. In advies 485 beschouwt de Commissie van Aanbestedingsexperts een verwijzing naar merken of gelijkwaardig, terwijl functionele omschrijving opdracht mogelijk was ook als een deugdelijke grond voor intrekking van de aanbesteding.

Overweegt u een merk te noemen in uw aanbesteding? Doorloop dan de volgende stappen:

·       Rechtvaardig en motiveer de reden van het noemen van een merk[2];

·       Controleer of het daadwerkelijk niet mogelijk is een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke omschrijving van het voorwerp van de opdracht te geven door middel van technische specificaties, normen en/of functionele eisen;

·       Vermeld bij een genoemd merk altijd of gelijkwaardig.

Meer weten over de merkendiscussie? Neem contact op met de inkoopadviseurs en aanbestedingsjuristen van Pro Mereor: 026 3701476 of mail:  info@pro-mereor.nl.

 

[1] Artikel 2.76 lid 4 sub a en b.

[2] Mogelijkheid op een trendbreuk in onderzoeksresultaten door het overstappen op andere producten, waardoor de onzekerheidsmarge van het resultaat van het onderzoek zou toenemen werd gezien als rechtvaardig door de CvA in advies 424.

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen