Aanbesteden onder de Europese drempel

Op dit moment is de Europese drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid vastgesteld op € 214.000,00. Overheidsopdrachten voor leveringen en/of diensten waarvan de opdrachtwaarde deze drempel overschrijdt dienen Europees te worden aanbesteed conform deel 2 van de Aanbestedingswet. Voor overheidsopdrachten onder de Europese drempel heeft de Aanbestedingswet ook een aantal regels en voorschriften opgenomen die in acht moeten worden genomen. Navolgend lichten wij dit toe: 

Naast de Europese aanbestedingsprocedure wordt er in de Aanbestedingswet onder de Europese drempel onderscheid gemaakt in drie (3) aanbestedingsprocedures: 

 1. Enkelvoudig onderhands; 
 2. Meervoudig onderhands; 
 3. Nationale openbare of niet openbare procedure.

Op deze aanbestedingsprocedures zijn de bepalingen uit deel 2 van de Aanbestedingswet niet van toepassing. Voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen geldt geen nadere wet- en regelgeving. Deze overheidsopdrachten mogen één op één worden gegund aan een marktpartij. Echter, overheidsopdrachten die worden aanbesteed middels een meervoudig onderhandse en/of de nationale aanbestedingsprocedure zijn onderhevig aan bepaalde wet- en regelgeving opgenomen in deel 1 van de Aanbestedingswet. 

Meervoudig onderhands 

Op meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is afdeling 1.2.4. (artikel 1.14 tot en met 1.16) van de Aanbestedingswet van toepassing. In de praktijk worden voor deze procedure bij voorkeur drie (3) tot vijf (5) marktpartijen gelijktijdig tot inschrijving uitgenodigd door een aanbestedende dienst om de overheidsopdracht gegund te kunnen krijgen. Aanbestedende dienst dient rekening te houden met de volgende aandachtspunten: 

 • Aanbestedende dienst houdt rekening met al dan niet samenvoegen van overheidsopdrachten, te stellen termijnen, aan inschrijving verbonden kosten en voorwaarden van de overeenkomst; 
 • Aanbestedende dienst maakt uitsluitend gebruik van proportionele eisen en wensen; 
 • Inschrijvers worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van objectieve criteria1; 
 • Inschrijvers worden op gelijke wijze behandeld; 
 • Aanbestedende dienst stelt een gunningsbeslissing met relevante reden op. 

NB: Toepassing van geschiktheidseisen dient bij eigen partijselectie te worden gemotiveerd, omdat bij eigen partijselectie wordt aangenomen dat geschiktheid reeds getoetst is. 

Nationaal openbaar en niet openbaar 

Op de nationaal openbare en niet openbare aanbestedingsprocedure is afdeling 1.2.3. (artikel 1.11 tot en met 1.13) van de Aanbestedingswet van toepassing. Aanbestedende dienst dient rekening te houden met de volgende aandachtspunten: 

 • Aanbestedende dienst houdt rekening met al dan niet samenvoegen van overheidsopdrachten, uitsluitingsgronden, inhoud en aantal geschiktheidseisen, te stellen termijnen, gunningscriteria, aan inschrijving verbonden kosten en voorwaarden van de overeenkomst; 
 • Aanbestedende dienst publiceert een aankondiging van opdracht en gegunde opdracht; 
 • Inschrijvers worden op gelijke, niet discriminerende en transparante wijze behandeld; 
 • Aanbestedende dienst stelt een gunningsbeslissing met relevante reden op. 

Pro Mereor is thuis in alle facetten van het (Europese) aanbestedingsrecht. Als u twijfelt over de toepassing van een aanbestedingsprocedure en/of mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, aarzelt u dan niet vrijblijvend contact op te nemen met Pro Mereor via info@pro-mereor.nl of telefonisch op 026 3701476. 

 

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen