Rechtmatigheid

Overheidsopdrachten die boven de drempelwaarde uitkomen moeten Europees worden aanbesteed. Concreet betekent dit dat een aanbestedende dienst haar inkoopprocedures moet uitvoeren conform de EG-aanbestedingsrichtlijnen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Wettelijke verplichtingen
Zo verplicht de wet overheidsinkopers om vastgelegde basisprincipes van transparantie, non-discriminatie en objectiviteit in acht te nemen. Deze principes komen tot uiting in de procendures openbaarheid van de aanvraag, de termijnen die u hanteert en de rechten en plichten die zowel op u als op de inschrijvers van de Europese aanbesteding rusten.

Kennis up-to-date
Hoewel de regelgeving op dit gebied veel voorschriften kent is er ook voldoende ruimte om naar eigen inzicht een Europese aanbesteding succesvol te laten verlopen. De jurisprudentie vult deze ruimte op. Het is van groot belang dat u als aanbesteder of inschrijver/gegadigde continu op de hoogte bent van de laatste stand van zaken in regelgeving, jurisprudentie en marktkennis.
Wilt u ook uw Europese aanbesteding succesvol laten verlopen? Neem dan contact op!

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen