Aanbestedings quick scan: hulp bij slim aanbesteden

Aanbestedings quick scan: hulp bij slim aanbesteden

Overheden en publiekrechtelijke organisaties geven miljarden aan belastinggeld uit in de vorm van onderhandse en Europese aanbestedingen.  Het is hierbij belangrijk dat uitgaven (leveringen en diensten) rechtmatig en doelmatig worden verantwoord waarbij zoveel mogelijk (maatschappelijke) waarde voor de publieke middelen wordt gerealiseerd. Oftwel: More value for tax payers money. Pro Mereor ondersteunt organisaties met een aanbestedingscheck waarbij de uitgaven worden gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid en advies wordt gegeven hoe je slim kan aanbesteden.

Rechtmatigheidstoets

Bij de rechtmatigheidstoets worden gekeken of de inkoop van leveringen en diensten voldoet aan de Aanbestedingswet- en regelgeving. Aandachtspunten bij deze toets zijn:

  • Controle uitgevoerde aanbestedingsprocedure
  • Bepaling inkoopsegmenten en leveranciers
  • Raming opdrachtwaarde en toekenning aanbestedingsprocedure
  • Toepassing van eigen inkoopbeleid

Doelmatigheidstoets (slim inkopen)

Met de doelmatigheid bedoelt de wetgever dat kosten- en doelbewust uitgaven worden gedaan. Wat hier precies mee wordt bedoeld hangt af van de doelstellingen die de organisaties wenst te realiseren met de aanbesteding. Op welke wijze wordt de competitiestelling slim georganiseerd?

Aandachtspunten bij deze check kunnen zijn:

  • Toepasbaarheid van inkoopdoelstellingen (economische, sociale en maatschappelijke uitgangspunten)
  • Actuele marktomstandigheden verwerken in de uitvraag
  • Gebruikte selectie en gunningscriteria
  • Beoordelingssystematiek
  • Administratieve lastenverlichting
  • Gebruik soort overeenkomst

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de consultants en juristen van Pro Mereor; info@pro-mereor.nl of bel met 026-3701476

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen