FAQ inkoopcollectief elektriciteit en Gas

FAQ inkoopproject elektriciteit en gas

Een hoge energierekening? De wens tot verlaging van uw kosten? Pro Mereor biedt het inkoopcollectief 'Elektriciteit en gas'. Ook uw organisatie kan zich daarbij aansluiten. Door gezamenlijk in te kopen kunt u veel geld besparen. Om het makkelijk te maken, hebben we onderstaande FAQ voor u opgesteld.

1.       Wie kan deelnemen aan het inkoopcollectief elektriciteit en gas?  
Elke organisatie, ongeacht omvang, kan deelnemen aan het inkoopcollectief elektriciteit en gas. 

2.       Waar kan ik alle voorwaarden en kosten voor deelname vinden?
Pro Mereor kent geen (verborgen) afspraken met leveranciers. Alle besparingen zijn voor onze deelnemers en kosten voor deelname zijn afhankelijk van zijn separaat opgenomen in de project deelnameovereenkomst. Alle voorwaarden en kosten voor deelname zijn opgenomen in de project deelname overeenkomst, klik hier.

3.       Hoe kan ik deelnemen aan het inkoopcollectief?
U vult de project deelnameovereenkomst in en stuurt deze rechtsgeldig ondertekend naar energie@pro-mereor.nl.

4.       Kan een organisatie tussentijds aanmelden/instappen als deelnemer?
Nieuwe deelnemers kunnen gedurende het hele jaar instappen bij het collectief. Een uitzondering hierop is de afname van duurzame energie. Een nieuwe deelnemer die duurzame energie wil afnemen kan alleen instappen in de maand januari van een opvolgend kalenderjaar van het dan lopende contract. 

5.       Wat is de looptijd van de deelnameovereenkomst?
De looptijd van de deelnameovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de raamovereenkomst met de leveranciers en bedraagt vier (4) jaar.

6.       Wat is de rol van Pro Mereor?
Pro Mereor is adviseur en behartigt de belangen van de deelnemers van het inkoopcollectief. Pro Mereor is verantwoordelijk voor: 

 • Eenmaal per vier jaar uitvoeren van de Europese aanbesteding; 
 • Clicken van prijzen; 
 • Contractmanagement van de raamovereenkomst; 
 • Periodieke overleggen met de leveranciers; 
 • Ondersteuning bij problemen met leveranciers; 
 • Jaarlijkse factuurcontrole op verzoek van deelnemer. 

7.       Waarom clicken we prijzen?
De markt van elektriciteit en gas blijft in beweging. Pro Mereor volgt de markt- en prijsontwikkelingen. We clicken de juiste prijzen daarom jaarlijks op strategische momenten vast. Dat doen we op basis van het vastgestelde totaalvolume van alle deelnemers. Hiermee voorkomen we grote prijsfluctuaties en verzekeren we marktconforme en scherpe tarieven. Ieder jaar in december maken we de tarieven voor het opvolgende jaar bekend aan alle deelnemers aan het inkoopcollectief.   

8.       Hoe wordt rekening gehouden met individuele inkoopbehoeften van deelnemers? 
Elke aanbesteding wordt uitgevoerd met een inkoopteam waarin afgevaardigden van deelnemende organisaties vertegenwoordigd zijn. Deze afgevaardigden komen op voor de inkoopbehoeften van hun organisatie. Bij collectieve inkoop doet een deelnemer echter in geringe mate afstand van individuele behoeftes.

Bij het inkoopcollectief wordt uitgegaan van het principe: ‘Collectief waar het kan en individueel waar het moet’.  Concreet houdt dit in dat de inkoopbehoeften zowel in collectief als individueel verband worden verwerkt in de aanbesteding. Dat betekent dat marktpartijen die inschrijven op de aanbesteding, moeten voldoen aan veel minimale eisen terwijl er specifieke wensen open blijven staan die per deelnemer ingericht kunnen worden. 

9.       Wat is een raamovereenkomst?
Dit is de overkoepelende (regelende) overeenkomst die namens alle deelnemers en op basis van de Europese aanbesteding is overeengekomen met de leverancier(s).

10.   Wat is een individuele leveringsovereenkomst?
Een individuele leveringsovereenkomst is een overeenkomst die de leveranciers mogen gebruiken om leverancier specifieke afspraken vast te leggen. De individuele leveringsovereenkomst is ondergeschikt aan de raamovereenkomst. Daardoor is de deelnemer altijd verzekerd van levering van elektriciteit en gas onder de bedongen voorwaarden. 

11.   Wie is contactpersoon? 
Iedere deelnemer dient een contactpersoon aan te stellen namens de deelnemende organisatie. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie met betrekking tot de aanbesteding. Gedurende de looptijd van het contract is de contactpersoon het vaste aanspreekpunt voor de leverancier(s) en adviseur. 

12.   Wat wordt er van mij als organisatie verwacht?
Als deelnemer dient u een contactpersoon aan te stellen namens uw organisatie. De contactpersoon is bedoeld voor afstemming met Pro Mereor, de leveranciers, en verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie voor de aanbesteding. Daarnaast wordt er verwacht dat zij gedurende de looptijd van de deelname het centrale aanspreekpunt zijn voor uw organisatie.

Voor de operationele zaken kan de contactpersoon mutaties zoals aan- en afmeldingen, wijzigingen en dergelijke doorgeven aan de leveranciers. Dit kan per e-mail of binnen de digitale omgeving.

13.   Hoe kunnen de tarieven voor elektriciteit en gas worden vergeleken met de actuele tarieven van de deelnemers aan het collectief?
Het vergelijken van energietarieven is niet eenvoudig. Dat komt doordat leveranciers hun tarieven op verschillende manieren aanbieden. Soms worden energietarieven inclusief en/of exclusief btw en/of toeslagen doorgegeven. Daarnaast worden tarieven voor vastrecht vaak apart in rekening gebracht. Dit leidt vaak tot een vergelijking van totaal verschillende tariefsoorten. 

Wij adviseren om energietarieven te vergelijken op de ‘kale’ energietarieven. ‘Kale’ energietarieven zijn de energietarieven zonder btw en/of toeslagen en zijn bij uitstek geschikt om dezelfde tariefsoorten te vergelijken. Voor het vergelijken van ‘kale’ energietarieven verwijzen wij u naar onze besparingscalculator elektriciteit en gas https://www.pro-mereor.nl/energiecalculator.

14.   Wat zijn vastrechtkosten?
Vastrechtkosten is een kostencomponenten die zowel door de leverancier van elektriciteit en gas in rekening wordt gebracht voor levering en het transport van elektriciteit en gas. Hiertoe behoren bijvoorbeeld administratiekosten maar ook de kosten voor de huur van de meter en het onderhoud van het energienetwerk.  

Let op: Onze deelnemers betalen geen vastrechtkosten.

15.   Wat zijn flexkosten?
Flexkosten is een kostencomponent die door de gasleverancier in rekening wordt gebracht voor de levering gas.

Let op: Onze deelnemers betalen geen flexkosten.

16.   Wat is regiotoeslag?
Regiotoeslag is een kostencomponent die door de gasleveranciers in rekening wordt gebracht voor de levering van gas. Het gas in Nederland komt vanuit Slochteren in Groningen. Van daar uit wordt het vervoerd naar de afnemers. Voor dit vervoer worden kosten gemaakt, die hoger worden naarmate de afstand groter wordt. Dit is de regiotoeslag.

Let op: Onze deelnemers betalen geen leveranciersafhankelijke regiotoeslag.

17.   Kan een deelnemer voor duurzame energie kiezen? 
Ja, deelnemers kunnen kiezen voor duurzame (groene) energievarianten, die zijn meegenomen in de aanbesteding.

18.   Kan er elektriciteit terug geleverd worden via zonnepanelen? 
Ja, dat is mogelijk. Terug leveren van elektriciteit is onderdeel van onze aanbestedingen. Met onze leveranciers voor elektriciteit hebben wij hiervoor gunstige prijsafspraken gemaakt.     

19.   Is het mogelijk om zelf mijn verbruik gegevens in te zien en aansluitingen te muteren?

Tijdens de aanbestedingsprocedure stelden de leveranciers een digitale omgeving beschikbaar. Hierin beschikt u als deelnemer over een digitaal dossier. In dit dossier kunt u informatie raadplegen over verbruik, facturen, etc. Daarnaast kunt u mutaties doorgeven, zoals een gewijzigd bankrekeningnummer of een naamswijziging. Mocht u geen toegang (meer) hebben tot uw digitale dossier, dan kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. U kunt de leveranciers en ons ook bereiken via: 

ENGIE: 0900 567 0567 (lokaal tarief) en/of service.zakelijk@engie.com    

 • Greenchoice: 010 8500 661 (lokaal tarief) en/of collectieven@greenchoice.nl 
 • Pro Mereor: 026 3701476 (lokaal tarief) en/of energie@pro-mereor.nl.

20.   Wat zijn de voordelen om deel te nemen aan het collectief? 

 • U profiteert van gunstige prijsafspraken; 
 • U betaalt geen vastrecht voor de aansluitingen; 
 • U betaalt geen regiotoeslag bij de afname van gas; 
 • U betaalt geen flexkosten bij de afname van gas; 
 • U heeft de keus tussen duurzame en/of grijze energie; 
 • Wij verzorgen de complete Europse aanbesteding.  (U mag uiteraard deelnemen aan net inkoopteam) 
 • Wij voeren de aanbestedingstrajecten doelmatig en rechtmatig uit; 
 • Wij verzorgen het algemene contractbeheer; 
 • Wij regelen de overstap van bestaande naar nieuwe leverancier; 
 • Wij ondersteunen bij de controle op de periodeafrekening; 
 • Wij leggen jaarlijks op strategische wijze de leveringsprijzen vast. 

Deelnemers aan het inkoopcollectief ontvangen 10% korting krijgen op het uurtarief van de inkoopadviseur wanneer zij gebruik maken van de overige dienstverlening van Pro Mereor.

Kosten deelname