Aanbestedingswet 2016: Belangrijkste wijzigingen

De Nederlandse Aanbestedingswet uit 2012 wordt gewijzigd om nieuwe Europese richtlijnen van 2014 op het gebied van aanbesteden te implementeren. De ‘nieuwe’ aanbestedingswet moet uiterlijk op 1 juli 2016 in werking treden. Maar wat betekent dit voor u als onderwijsinstelling?

In 2014 heeft de Europese Commissie de aanbestedingsregels verder gemoderniseerd en nieuwe richtlijnen vastgesteld, met als doelstelling het verhogen van de efficiëntie en doeltreffendheid van overheidsopdrachten. Minder papierwerk en nog betere toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten. De richtlijnen moeten ook zorgen dat overheidsopdrachten meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. De basisprincipes blijven ongewijzigd.

Belangrijkste wijzigingen en voordelen
Als aanbestedende dienst in de onderwijssector heeft u voornamelijk te maken met de nieuwe richtlijn voor de klassieke overheid. Maar wat betekent dit voor u als aanbestedende dienst?

Aanbestedingsprocedure wordt volledig digitaal
Aanbestedingen dienen vanaf medio 2017 volledig digitaal te verlopen middels TenderNed of een aan TenderNed gekoppeld systeem. Tot het digitaal aanbesteden behoort de elektronische publicatie van aankondigingen, elektronische beschikbaarheid van aanbestedingsdocumenten en elektronische communicatie (waaronder het indienen van de elektronische inschrijving).

Eenvoudigere en flexibelere procedures
Voor onderwijsinstellingen wordt het inrichten van de aanbestedingsprocedures eenvoudiger en meer flexibel. Hierdoor wordt het makkelijker vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Een aankondiging of een vooraankondiging en een gunningsbericht zijn verplicht. Om deze procedure te vereenvoudigen worden te hanteren formats beschikbaar gesteld.

Verkorte termijnen
De termijnen waarmee je als bovenschools bestuur (lees aanbestedende dienst)  rekening moet houden zijn verkort. Hiermee wordt het moment tussen de aankondiging van opdracht en de ontvangst van de inschrijvingen/aanmeldingen bedoeld. De openbare procedure gaat van 52 naar 35 dagen en de niet openbare procedure (een procedure die uit 2 subdelen bestaat) van 37/40 dagen naar 30/30 dagen.

Bevordering van innovatie
Er komt een aparte procedure gericht op innovatie, het innovatiepartnerschap, voor het ontwikkelen en aankopen van innovatieve werken, leveringen en diensten. Een partnerschap kan met meer dan één ondernemer gesloten worden en dient innovatie te bevorderen.

Betere toegang overheidsopdrachten voor midden- en kleinbedrijf
Het opdelen van een grote opdracht in percelen wordt gestimuleerd. De omzeteis mag maximaal twee keer de opdrachtwaarde zijn. Hierdoor wordt de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten verbeterd.

Nieuwe en vereenvoudigde regeling voor sociale diensten
Het aanbesteden van sociale diensten wordt anders ingericht. In de nieuwe richtlijn is beschreven dat aanbesteden alleen verplicht is voor opdrachten boven de €750.000. De nadruk komt te liggen op kwaliteit van de sociale diensten. Onder sociale diensten wordt verstaan maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, culturele diensten, diensten voor onderwijs en opleiding sociale zekerheidsdiensten.

 

Download hier het hele artikel van dhr. drs. H.J. Plattel dat is gepubliceerd in SchoolFacilities.
Recente Nieuwsitems
Bekijk alle Nieuwsitems