Alle categorieën

aug 14, 2015
Tijdens de vakantieperiode hanteren wij aangepaste openingstijden.
Categorie: Nieuws
jul 21, 2015
Minister Kamp (EZ) heeft op 13 juli 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Ook geeft hij aan welke maatregelen de Commissie voornemens is te nemen om opvolging te geven aan de uitkomsten van de evaluatie.
Categorie: Nieuws
jul 20, 2015
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar inkoopprofessionals.
Categorie: Nieuws
jul 10, 2015

Het gebruik van TenderNed heeft de afgelopen 2 jaar geleid tot een lastenverlichting bij ondernemers en overheden van 37 miljoen euro per jaar. 

Categorie: Nieuws
jul 10, 2015

Sinds 1 april 2013 is in Nederland op alle (overheids)opdrachten van (semi-)publieke instellingen en speciale sectoren en concessies van werken de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. In de Aanbestedingswet is bepaald dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding de doeltreffendheid van deze wet in de praktijk wordt onderzocht. Lees meer over de belangrijkste resultaten en voorgenomen maatregelen.

Categorie: Nieuws
jun 16, 2015

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar inkoopprofessionals.

Categorie: Nieuws
jun 16, 2015

Je weet het overzicht te behouden en de juiste keuzes te maken. Tevens ben je in staat om de stakeholders op een juiste manier te beïnvloeden. De ideale kandidaat heeft inkoopervaring opgedaan in een soortgelijke functie en heeft ervaring met Europese aanbestedingen.

Categorie: Vacatures
jun 16, 2015

Je bent een gedreven persoonlijkheid die onze consultants en klanten ondersteunt bij juridische vraagstukken en die zelf initiatieven ontplooit om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. Bij gebleken geschiktheid bestaat participatie in Pro Mereor tot de mogelijkheden.

Categorie: Vacatures
jun 16, 2015

In deze functie bent u zelfstandig verantwoordelijk voor VSR Schoonmaakkwaliteitscontroles, contractmanagement en ondersteuning bij (Europese) aanbestedingen.

Categorie: Vacatures
jun 5, 2015

Pro Mereor initieert en ondersteunt initiatieven op Linkedin waar inkoopprofessionals, juristen, managers, directeuren en bestuurders vragen kunnen stellen en kunnen discussieren over inkoop en (Europees) aanbesteden.

Categorie: Nieuws
mei 28, 2015

Hoe bestuurders in het PO denken over onze dienstverlening kunt u nu lezen op Mijn PO-Raad!
Alle bestuurders van leden van de PO-Raad hebben vanaf nu toegang tot Mijn PO-Raad. 

Categorie: Nieuws
mei 27, 2015
Pro Mereor introduceert nieuwe inkoopcollectieven voor het onderwijs!
Onze inkoopcollectieven brengen interessante tarieven en gunstige voorwaarden 
binnen handbereik. Ook uw organisatie kan hiervan profiteren. 
Meld u aan voor 1 juli 2015 en ontvang 50% korting op de deelnamekosten!
Categorie: Nieuws
mei 11, 2015

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de voorstellen voor de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (klassiek, speciale sectorbedrijven en concessies) aangenomen:

  • Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU).
  • Water, energievoorziening, vervoer en post: Het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU).
  • Concessies: De gunning van concessies (2014/23/EU).

Deze voorstellen zijn op 11 februari 2014 definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. De definitieve tekst is op 28 maart 2004 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese unie.

Categorie: Publicaties
mei 6, 2015

Opdrachten onder de Europese drempelwaarde zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Dat wil niet zeggen dat u naar eigen inzicht kunt inkopen. Welke regels u moet toepassen, wordt in belangrijke mate bepaald door de geraamde waarde van de opdracht. Enkele feiten en tips om onderhands aanbesteden succesvol toe te passen binnen uw organisatie.

Categorie: Publicaties
apr 22, 2015
Pro Mereor, inkoopkenniscentrum, realiseert structurele kostenbesparingen en borging van de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.
Categorie: Nieuws
mrt 24, 2015
Wijs potentiële inschrijvers op het verplicht registreren en inloggen met eHerkenning.
Schrijft u een digitale aanbesteding uit via TenderNed, dan hebben uw inschrijvers eHerkenning nodig om hun onderneming te registreren in TenderNed.
Categorie: Nieuws
mrt 10, 2015
Er zijn twee nieuwe adviezen gepubliceerd op de site van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Categorie: Nieuws
feb 25, 2015

Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag m,oet verplicht Europees worden aanbesteed. In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden (drempelbedragen) vastgesteld. Maar met welke drempelbedragen moet u rekening houden?

Categorie: Nieuws
feb 13, 2015

De aanbesteding Afdrukapparatuur voor Stichting Onderwijs Primair is succesvol afgerond. Met als resultaat een flinke besparing voor Stichting Onderwijs primair! 

Categorie: Nieuws
feb 12, 2015

Pro Mereor start namens gemeente Stichting Flore met een aanbesteding Accountancy diensten!

Categorie: Nieuws
feb 10, 2015

Pro Mereor start namens gemeente Súdwest-Fryslân met een Europese aanbesteding ICT!

 

Categorie: Nieuws
feb 3, 2015

Zo’n twee jaar geleden sprak ik Ad Matheeuwsen, clusterdirecteur bij Stichting Delta Onderwijs te Oosterhout, al over een aanbesteding multifunctionals die samen met Pro Mereor was afgerond. Wat is er sindsdien zoal gebeurd en wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbesteden.

Categorie: Nieuws
jan 29, 2015

Korpschefs van de politie, een officier van justitie en tal van andere topambtenaren van diverse ministeries lieten zich tussen 2005 en 2010 fêteren door ICT-leverancier Ordina. 

Categorie: Nieuws
dec 18, 2014
Categorie: Nieuws
dec 17, 2014

Piet van Wijgerden is directeur bedrijfsvoering bij het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College, onderdeel van Stichting VO Haaglanden (SVOH). Van Wijgerden is verantwoordelijk voor o.a huisvesting, het formatieplan, de meerjarenbegroting en het onderwijsondersteunend personeel. Hij werkt sinds 1976 bij het Rijswijks Lyceum, is bezig aan zijn 38e jaar en zal medio 2014 met vervroegd pensioen de school verlaten.

Categorie: Nieuws
dec 8, 2014
Voor de administratieve voortgang en de rechtszekerheid van aanbestedingsprocedures is het voor aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, van belang zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de inschrijvers over de voorgenomen gunningsbeslissing. Om de voortgang te bespoedigen kunt u in het aanbestedingsdocument en in de afwijzingsbrieven opnemen dat inschrijvers binnen de Alcatel-termijn een kort geding procedure aanhangig kunnen maken tegen de gunningsbeslissing.
 
Categorie: Nieuws
dec 8, 2014

Voor de administratieve voortgang en de rechtszekerheid van aanbestedingsprocedures is het voor aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, van belang zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de inschrijvers over de voorgenomen gunningsbeslissing. Om de voortgang te bespoedigen kunt u in het aanbestedingsdocument en in de afwijzingsbrieven opnemen dat inschrijvers binnen de Alcatel-termijn een kort geding procedure aanhangig kunnen maken tegen de gunningsbeslissing.

Categorie: Publicaties
dec 4, 2014

Eén van onze relaties is bezig met het professionaliseren van contractmanagement. Hier worden verschillende teams voor opgericht; de contracten zijn in de markt gezet en middels een aanbestedingsprocedure gecontracteerd, de teams gaan hier nu mee aan de slag. Wij zijn namens onze relatie op zoek naar een ervaren contractmanager die kan adviseren over de verdere inrichting en uitvoering van het contractmanagement.

Categorie: Nieuws
dec 3, 2014

Siebrand Konst is algemeen directeur bij Stichting Flore, een stichting die basisonderwijs in Heerhugowaard en omgeving verzorgt voor 7.600 leerlingen. Dit doen zij met ruim 700 medewerkers verdeeld over 30 scholen en een servicekantoor. De algemene directie bestaat uit twee personen; de heer Konst is verantwoordelijk voor Onderwijs en Personeel, collega René Zaal heeft Financiën en Bedrijfsvoering in portefeuille. Samen met Pro Mereor, inkoopkenniscentrum, is een Europese aanbesteding Arbodiensten uitgevoerd.

Categorie: Nieuws
dec 2, 2014
De Aanbestedingswet is nu anderhalf jaar van kracht. In die tijd heeft zij ‘aanzienlijke effecten’ gehad, die overwegend positief zijn te noemen. De wet is te vergelijken met een “schip dat op stoom begint te raken. Zij vormt een goed vertrekpunt. Na de evaluatie, die loopt, zal deze wet zeker bijschaving nodig blijken te hebben, maar daarna kunnen we full speed ahead.”
Categorie: Nieuws
nov 25, 2014

In oktober dit jaar verscheen de 20.000e aankondiging op TenderNed, een krap jaar na de 10.000e aankondiging. Het aantal aankondigingen in TenderNed is 32% toegenomen ten opzichte van het eerste half jaar na de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet in 2013. Ook registreerde de 1.300e aanbestedende dienst zich in oktober op TenderNed.

Categorie: Nieuws
nov 18, 2014
Pro Mereor, inkoopkenniscentrum, realiseert structurele kostenbesparingen en borging van de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.
Categorie: Nieuws
nov 4, 2014

Op 15 januari 2014 zijn door het Europees Parlement de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Daarin is o.a. bepaald dat bij aanbestedingen het gunningscriterium ‘laagste prijs’ wordt vervangen door Life Cycle Costing (LCC).

Categorie: Nieuws
okt 27, 2014

Aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, laten na het in de markt zetten van overheidsopdrachten de marktpartijen inschrijven op de opdracht. Bij Europese en nationale aanbestedingen wordt middels TenderNed de aankondiging van opdracht gedaan en kunnen enkel marktpartijen die voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden inschrijven. Deze zogenoemde geschiktheid moet bij iedere aanbesteding worden gecontroleerd.

Categorie: Nieuws
okt 15, 2014

De Nederlandse overheid verspilt jaarlijks tussen de 1 en 5 miljard euro door ICT-mislukkingen. Deze "veilige schatting" maakt de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar ICT-projecten. 

Categorie: Nieuws
okt 2, 2014

Ordina heeft in de periode 2005-2010 gefraudeerd met verschillende aanbestedingen van de overheid. Het betreft aanbestedingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Rotterdam. 

Categorie: Nieuws
sep 26, 2014

Neemt u bij de aanschafbeslissing van ICT de principes van ‘Total Cost of Ownership’ mee in uw overwegingen? Weet u wat uw laptop, storagevoorzieningen of servers kosten gedurende de in gebruikname periode?

Categorie: Nieuws
sep 24, 2014

Heeft u zicht op uw verplichtingenadministratie? Ontvangt u van uw leveranciers wat is afgesproken? En voldoen de inkoopcontracten aan de wensen van de gebruikers? Contractmanagement stopt verspilling en realiseert jaarlijkse kostenbesparingen van 1 - 3%. 

Categorie: Nieuws
sep 23, 2014

Eén van de belangrijkste aspecten van het aanbestedingsbeginsel ‘gelijke behandeling’ is ‘level playing field’. De vertaling van level playing field is ‘eerlijk speelveld’; alle leveranciers (ondernemers) die inschrijven op een opdracht dienen gelijke kansen te hebben om de opdracht te winnen. Ofwel: de bijzondere aard van een aanbestedingsprocedure brengt met zich mee dat de gelijkheid tussen de inschrijvers niet mag worden doorbroken en een level playing field moet worden gehandhaafd.

Categorie: Nieuws
sep 2, 2014

Klik op de afbeelding voor de webversie.

 

Categorie: Nieuws
aug 27, 2014

Eén van de belangrijkste aspecten van het aanbestedingsbeginsel ‘gelijke behandeling’ is ‘level playing field’. De vertaling van level playing field is ‘eerlijk speelveld’; alle leveranciers (ondernemers) die inschrijven op een opdracht dienen gelijke kansen te hebben om de opdracht te winnen. Ofwel: de bijzondere aard van een aanbestedingsprocedure brengt met zich mee dat de gelijkheid tussen de inschrijvers niet mag worden doorbroken en een level playing field moet worden gehandhaafd.

Categorie: Publicaties
aug 27, 2014

Neemt u bij de aanschafbeslissing van ICT de principes van ‘Total Cost of Ownership’ mee in uw overwegingen? Weet u wat uw laptop, storagevoorzieningen of servers kosten gedurende de in gebruikname periode?

Categorie: Publicaties
jul 1, 2014
De grootste regionale aanbesteding met een waarde van meer dan 1 miljard is op handen, maar deze komt nog te vroeg om alle partijen gelijke kansen te bieden. NS heeft duidelijk een voorsprong in Limburg.
Categorie: Nieuws
jun 17, 2014
Benchmarking vormt binnen het mbo en hbo al langer een zeer nuttig sturingsmiddel. Facilitaire afdelingen krijgen meer inzicht in de eigen prestaties en de huisvestings- en onderhoudskosten kunnen in de meeste gevallen naar beneden worden bijgesteld. Binnen het voortgezet onderwijs wordt benchmarking nog onvoldoende ingezet om meer inzicht te krijgen in de eigen bedrijfsvoering. Toch kan het vo niet achterblijven nu er steeds meer druk komt op de kosten voor onderhoud en exploitatie. Maar hoe krijg je het vo enthousiast? Schoolfacilities sprak met vijf experts op het gebied van benchmarking.
Categorie: Nieuws
jun 12, 2014

Je bent een echte ondernemer en beheerst aantoonbaar het hele palet van het inkoopvak. Een belangrijk aspect van deze functie is jouw ambitie om op termijn te participeren in Pro Mereor. Vanuit deze rol ga je gesprekken aan op DMU niveau, geef je op inspirerende wijze leiding en draag je bij aan de groei van onze organisatie. 

Categorie: Nieuws
jun 11, 2014
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO gevraagd om in kaart te brengen hoe gemeenten in Nederland op dit moment omgaan met social return. Het gaat hierbij om een inventarisatie van de werkwijzen en ervaringen in de praktijk. Uit de inventarisatie blijkt dat social return sterk in ontwikkeling is bij gemeenten. (2 mei 2014)
Categorie: Nieuws
jun 4, 2014
Digitale leermiddelen kunnen een bijdrage leveren aan onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Het is aan de scholen om ict op zo’n manier in te zetten dat dit aansluit bij hun onderwijsvisie. De PO-Raad onderschrijft deze lijn die staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer presenteert.
Categorie: Nieuws
mei 27, 2014

Pro Mereor, inkoopkenniscentrum, realiseert structurele kostenbesparingen en borging van de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.

Categorie: Nieuws
mei 26, 2014

Een inkoophandboek is een leidraad voor professioneel inkopen.

Categorie: Nieuws
mei 21, 2014

Veel scholen staan voor de keuze hoe hun ICT-infrastructuur in te richten en aan te besteden; bij veel scholen voldoet de ICT-infrastructuur niet meer aan de eisen van deze tijd. De digitalisering van lesmethodes alsmede de ICT security en het verhoogde gebruik van applicaties zijn hierbij de belangrijkste oorzaken.

Categorie: Nieuws
mei 20, 2014

Veel scholen staan voor de keuze hoe hun ICT-infrastructuur in te richten en aan te besteden; bij veel scholen voldoet de ICT-infrastructuur niet meer aan de eisen van deze tijd. De digitalisering van lesmethodes alsmede de ICT security en het verhoogde gebruik van applicaties zijn hierbij de belangrijkste oorzaken.

Categorie: Publicaties
mei 14, 2014

Helicon is een AOC met 12 vestigingen verspreid over Brabant en Gelderland. Anita Booij, hoofd facilitaire zaken, regelt met haar afdeling de huisvesting, facilitaire zaken, arbo zaken en inkoop vanuit het bedrijfsbureau in Nijmegen. In augustus zal zij verhuizen naar een nieuwe locatie in Den Bosch, waar het bedrijfsbureau wordt samengevoegd met het bestuursbureau. De hele centrale dienst is dan gevestigd op één locatie.

Categorie: Nieuws
apr 17, 2014

De Friese gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot gemeente De Friese Meren. Deze gemeente wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie van ongeveer 500 medewerkers die werken vanuit Joure, Lemmer en Balk. Eén van de deelgebieden binnen dit fusieproject is infra, en de deelprojectleider daarvan is de heer Harry Sikma. De heer Sikma vertelt over de Nationale aanbesteding Storage Area Network (SAN), die door Pro Mereor werd begeleid.

Categorie: Nieuws
apr 11, 2014
Bij het ontvangen van inschrijvingen op Europese aanbestedingen kan worden geconstateerd dat er sprake is van strategisch of manipulatief inschrijven. Wanneer is een inschrijving strategisch, en wanneer kan er worden gesproken van een manipulatieve inschrijving?
Categorie: Nieuws
apr 11, 2014

Bij het ontvangen van inschrijvingen op Europese aanbestedingen kan worden geconstateerd dat er sprake is van strategisch of manipulatief inschrijven. Wanneer is een inschrijving strategisch, en wanneer kan er worden gesproken van een manipulatieve inschrijving?

Categorie: Publicaties
mrt 11, 2014

De VO-raad organiseert op 20 maart 2014 het jaarlijkse VO-congres. Dit jaar is het thema ‘De toekomst van ons onderwijs’; er wordt stilgestaan bij belangrijke ontwikkelingen in de sector en de wereld om ons heen.

Categorie: Nieuws
mrt 11, 2014

 

Weet u wie verantwoordelijk is voor het contractbeheer binnen uw organisatie? Heeft u enig idee wat de termijnen zijn van de diverse contracten?

Categorie: Nieuws
mrt 7, 2014

Weet u wie verantwoordelijk is voor het contractbeheer binnen uw organisatie? Heeft u enig idee wat de termijnen zijn van de diverse contracten?

Categorie: Publicaties
mrt 5, 2014
Attendiz verzorgt op 27 scholen in Twente en de Achterhoek speciaal (voortgezet) onderwijs en ambulante begeleiding aan kinderen met een extra zorgvraag. Colette Steenbergen (adviseur huisvesting en facilitaire zaken) en Leo Rozemuller (oud-schooldirecteur en adviseur huisvesting en facilitaire zaken) vertellen over de inkooporganisatie binnen Attendiz en de met Pro Mereor uitgevoerde aanbesteding werktuigbouwkundige installaties (W-installaties).
Categorie: Nieuws
feb 20, 2014

In het Begrotingsakkoord 2014 is afgesproken dat de ‘Wet gratis schoolboeken’ wordt gehandhaafd. Dit betekent dat het voortgezet onderwijs de leermiddelen moet blijven aanbesteden.

Categorie: Nieuws
feb 11, 2014

Pro Mereor, inkoopkenniscentrum, realiseert structurele kostenbesparingen en borging van de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.

Categorie: Nieuws
feb 7, 2014

Op 15 januari 2014 zijn door het Europees Parlement de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De huidige richtlijnen 2004/18/EG, klassieke sectoren en 2004/17/EG en speciale sectoren zijn vervangen en aangevuld door de nieuwe richtlijnen. Nadat de nieuwe richtlijnen zijn gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie heeft Nederland twee jaar de tijd om deze te implementeren in de nationale wetgeving.

Categorie: Publicaties
feb 5, 2014

Op 15 januari 2014 zijn door het Europees Parlement de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De huidige richtlijnen 2004/18/EG, klassieke sectoren en 2004/17/EG en speciale sectoren zijn vervangen en aangevuld door de nieuwe richtlijnen. Nadat de nieuwe richtlijnen zijn gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie heeft Nederland twee jaar de tijd om deze te implementeren in de nationale wetgeving.

Met welke wijzigingen dient u rekening te houden? En is met het in werking treden van deze nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen de Aanbestedingswet 2012 achterhaald?

Categorie: Nieuws
jan 21, 2014

Tobias Smits is controller bij RENN4; cluster 4 onderwijs voor ruim 2000 kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Daarnaast begeleidt RENN4 ongeveer 3500 leerlingen in het reguliere onderwijs via de ‘rugzak-begeleiding’. Binnen RENN4 werken ongeveer 800 personen op 10 scholen met 30 locaties. Samen met Pro Mereor is een Europese aanbesteding PSA (personeelsinformatie- en salarisadministratiesysteem) met optioneel financiële administratie afgerond.

Categorie: Publicaties
jan 10, 2014
Pro Mereor biedt onafhankelijke kwaliteitsmetingen en belevingsonderzoeken op het gebied van facilitymanagement. Bijvoorbeeld voor het objectief meten van de technische schoonmaakkwaliteit van uw gebouw(en) of de schoonmaakbeleving van uw pandbewoners.
Categorie: Nieuws
dec 6, 2013

Europese richtlijnen leggen doelstellingen vast die de EU-landen moeten implementeren in hun eigen wetgeving en worden gebruikt om de nationale wetgeving te harmoniseren. Elke Europese richtlijn vermeldt een termijn waarbinnen de omzetting in nationaal recht moet geschieden.

Op 1 april 2013 is de ‘nieuwe’ nationale Aanbestedingswet in werking getreden. Begin 2014 zal een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn worden aangenomen ter vervanging van de huidige richtlijn. De verwachting is dat in 2015 de nieuwe aanbestedingsrichtlijn geïmplementeerd is.

Categorie: Publicaties
dec 6, 2013

Tobias Smits is controller bij RENN4; cluster 4 onderwijs voor ruim 2000 kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Daarnaast begeleidt RENN4 ongeveer 3500 leerlingen in het reguliere onderwijs via de ‘rugzak-begeleiding’. Binnen RENN4 werken ongeveer 800 personen op 10 scholen met 30 locaties. Samen met Pro Mereor is een Europese aanbesteding PSA (personeelsinformatie- en salarisadministratiesysteem) met optioneel financiële administratie afgerond.

Categorie: Nieuws
nov 22, 2013
Ter uitbreiding van ons kantoor zijn wij op zoek naar:
Categorie: Nieuws
nov 19, 2013

Pro Mereor, inkoopkenniscentrum, realiseert structurele kostenbesparingen en borgt de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.

Categorie: Nieuws
nov 14, 2013

Stichting PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs) Apeldoorn bestaat uit 28 basisscholen waar les gegeven wordt aan ruim 6100 leerlingen in de stad en omliggende dorpen. Richard de Groot, inkoper en contractmanager, en Claudia Vermeulen, hoofd afdeling HR, hebben samen met Pro Mereor een Europese aanbesteding Arbodienstverlening doorlopen, middels de inkoopmethode prestatieinkoop.

Categorie: Publicaties
nov 14, 2013
Bij Europese aanbestedingen volgt na het doorlopen van het gehele aanbestedingstraject de ‘gunningsbeslissing’. Hierin is bepaald welke leverancier de beste inschrijving heeft ingediend. Bij het gunningscriterium ‘EMVI’ (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) speelt de kwaliteitsbeoordeling een belangrijke rol. Aan welke eisen dient de aanbestedende dienst (onderwijsinstelling) te voldoen bij de motivatie van de gunningsbeslissing?
Categorie: Publicaties
okt 25, 2013

Plateau Openbaar Onderwijs Assen is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen binnen de gemeente Assen. Werner Voermans, financieel medewerker en assistent controller, is verantwoordelijk voor financiën in de brede zin van het woord; naast de boekhouding en ondersteuning van de controller is hij verantwoordelijk voor een aantal extra projecten, waaronder inkoop en Europees aanbesteden. Zo zijn in de afgelopen jaren het schoolmeubilair en de schoonmaakdienstverlening Europees aanbesteed, en is enkele weken geleden samen met Pro Mereor een Europese aanbesteding HRM/PSA afgerond.

Categorie: Publicaties
okt 14, 2013

PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs) te Apeldoorn bestaat uit 28 basisscholen waar les gegeven wordt aan ruim 6500 leerlingen in de stad en omliggende dorpen. Richard de Groot, inkoper en contractmanager, en Claudia Vermeulen, hoofd afdeling HR, hebben samen met Pro Mereor een Europese aanbesteding Arbodienstverlening doorlopen, middels de inkoopmethode prestatie-inkoop.

Categorie: Nieuws
okt 9, 2013

Hoe ga je als onderwijsinstelling om met klachten van ondernemers tijdens een aanbestedingsprocedure?

Categorie: Publicaties
okt 2, 2013

In 2006 start Stichting PRODAS met het in eigen beheer nemen van de financiële administratie. Per 1 januari 2007 voert men volledig zelfstandig zowel de financiële- als de salarisadministratie, met veel succes. Patty Proenings, controller, vertelt.

Categorie: Publicaties
sep 5, 2013

Pro Mereor, inkoopkenniscentrum, realiseert structurele kostenbesparingen en borgt de rechtmatigheid door inkoopprofessionalisering en begeleiding van (Europese) aanbestedingen.

Categorie: Nieuws
sep 3, 2013

In veel aanbestedingen wordt door de aanbestedende dienst aan inschrijvers (bij een openbare aanbestedingsprocedure) of gegadigden (bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure) gevraagd om referenties te overleggen.

Categorie: Publicaties
aug 21, 2013

Plateau Openbaar Onderwijs Assen is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen binnen de gemeente Assen. In het verleden zijn Europese aanbestedingen voor de inkoop van schoolmeubilair en schoonmaakdienstverlening volgens de ‘traditionele’ manier uitgevoerd. Lees: de bestekken werden tot vier cijfers achter de komma uitgeschreven, tot in detail werd uitgewerkt waar het allemaal aan moet voldoen.

Categorie: Nieuws
aug 16, 2013

Stichting PRODAS startte in samenwerking met Pro Mereor een Europese aanbesteding schoonmaak. Wat valt op?

Categorie: Nieuws
jul 10, 2013

Per 1 januari 2009 zijn de Veluwse Scholengroep (Katholiek PO en VO) en CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs) samen gaan werken, op dat moment is de samenwerkingsstichting van de Veluwse Onderwijsgroep ontstaan. In die stichting zitten de afdelingen Financiën & Control, P&O, ICT, PR en Communicatie, Facilitair en het Bestuur. Erik Boswinkel is controller en hoofd financiën en sinds 4 jaar werkzaam bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is zeer betrokken bij de bedrijfsvoering en noemt zichzelf dan ook geen ‘klassieke controller’. Boswinkel: ‘Langzamerhand maken we de beweging van een organisatie die gericht is op vastlegging van processen, naar een organisatie die signaleert en handelt. Ik trek daarin de organisatie van een stuk inkoop naar me toe.’

Categorie: Nieuws
jun 12, 2013

Zoekt u een interessante tijdelijke of vaste inkoopfunctie? Wij zoeken ervaren inkoopprofessionals!

Categorie: Nieuws
jun 5, 2013

Stichting Fluvius, onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in Arnhem en omgeving, gaat begin 2012 vanwege een aflopend contract met het toenmalige administratiekantoor op zoek naar een partner om de nieuwe aanbestedingsprocedure te begeleiden. Flinke tekorten op de jaarrekening vereisten daarbij een kritische blik: wat levert het huidige administratiekantoor ons, kunnen we daar stuurgegevens uit halen, en hebben we de boekhouding eigenlijk wel goed ingericht?

Categorie: Nieuws
mei 1, 2013
Regelmatig passeert de vraag of onderwijsinstellingen aanbestedingsplichtig zijn. Aanbestedende diensten zijn aanbestedingsplichtig conform artikel 1.1 van de nieuwe Aanbestedingswet, die sinds 1 april 2013 van kracht is. In dit artikel leest u of onderwijsinstellingen verplicht zijn (Europees) aan te besteden.
Categorie: Publicaties
apr 25, 2013

Als directeur vastgoed en centrale inkoop heeft John Schreijer in samenwerking met inkoopkenniscentrum Pro Mereor de inkoopfunctie bij Scholengroep Quadraam geprofessionaliseerd. Het gedachtengoed en de ervaringen die daarbij zijn opgedaan worden door de VO-raad omarmd. De sectororganisatie heeft geld vrijgemaakt waarmee Schreijer door middel van het Inkoopplatform VO scholen de komende twee jaar kan motiveren en ondersteunen om die professionalisering ook ter hand te nemen. Dat is hard nodig: “Besturen zijn wettelijk verplicht om inkoopbeleid te formuleren en aanbestedingen zichtbaar te maken, maar daar maken ze weinig werk van. Zonde, want van professionele inkoop heb je veel profijt. Als schoolbestuur mag je dat niet laten liggen.”

Categorie: Nieuws
apr 25, 2013

Als directeur vastgoed en centrale inkoop heeft John Schreijer in samenwerking met inkoopkenniscentrum Pro Mereor de inkoopfunctie bij Scholengroep Quadraam geprofessionaliseerd. Het gedachtengoed en de ervaringen die daarbij zijn opgedaan worden door de VO-raad omarmd. De sectororganisatie heeft geld vrijgemaakt waarmee Schreijer door middel van het Inkoopplatform VO scholen de komende twee jaar kan motiveren en ondersteunen om die professionalisering ook ter hand te nemen. Dat is hard nodig: “Besturen zijn wettelijk verplicht om inkoopbeleid te formuleren en aanbestedingen zichtbaar te maken, maar daar maken ze weinig werk van. Zonde, want van professionele inkoop heb je veel profijt. Als schoolbestuur mag je dat niet laten liggen.”

Categorie: Publicaties
apr 11, 2013

De nieuwe Aanbestedingswet

Per 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Alle aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, dienen in de bedrijfsvoering van hun organisatie rekening te houden met de wijzigingen die de nieuwe Aanbestedingswet met zich mee brengt. Dit betekent dat ook voor het onderwijs een aantal zaken ingrijpend gaan veranderen op het gebied van (Europees) aanbesteden.

Meer informatie / inschrijven voor gratis kennissessie

Inkoopcollectief energie

Pro Mereor biedt diverse collectieven voor de inkoop van energie in het onderwijs. Ook uw onderwijsinstelling kan zich daarbij aansluiten. Door gas en elektriciteit gezamenlijk in te kopen kunt u veel geld besparen.

Als u zich aansluit bij de Pro Mereor inkoopcollectieven energie heeft u geen omkijken meer naar uw energiezaken. Wij ontzorgen u en bedingen tevens voor u een concurrerende prijs. Als deelnemer aan het energiecollectief krijgt u bovendien korting op onze overige dienstverlening. Zoals begeleiding bij (Europese) aanbestedingsprocedures, inkoopanalyses en trainingen op het gebied van inkoop en aanbesteden.

Meer informatie / deelnemen

Interview: Europese aanbesteding Multifunctionals

Stichting Delta Onderwijs te Oosterhout bestaat uit 21 scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ad Matheeuwsen, clusterdirecteur, is o.a. verantwoordelijk voor de bovenschoolse inkoop en heeft samen met Pro Mereor een Europese aanbesteding multifunctionals doorlopen. In dit interview vertelt hij over zijn ervaringen.

Lees hier het interview

VSR/KMS Schoonmaak kwaliteitscontroles voor het onderwijs

Pro Mereor begeleidt veel Europese aanbestedingen op het gebied van schoonmaak en glasbewassing in het onderwijs. Als aanvulling daarop bieden wij VSR/KMS schoonmaak kwaliteitscontroles. Zo ondersteunt Pro Mereor in het hele traject, van selectie van de schoonmaakdienstverlener tot controles op de kwaliteit van de uitvoering.

Neem contact op

Slim inkopen en (Europees) aanbesteden in het onderwijs

Professionaliseer uw inkoopfunctie en breng uw kennis over Europees aanbesteden up-to-date. Speciaal voor bestuurders, directieleden en inkopers in het onderwijs organiseren wij diverse workshops en kennissessies. Onderwerpen zijn o.a. recht- en doelmatigheid en hoe om te gaan met actuele inkoopmethodes en -tools.

Meer lezen en inschrijven


Interim management

Pro Mereor bemiddelt bij (tijdelijke) behoefte aan ondersteuning. Zoekt u een inkoopprofessional om uw organisatie te versterken? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Interview: inkoopanalyse

Stichting Conexus is het bevoegd gezag over 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Jan Fikke, controller en hoofd financiële zaken, vertelt over de door Pro Mereor uitgevoerde inkoopanalyse.

Lees hier het interview

Pro Mereor in social media

Categorie: Nieuws
mrt 27, 2013

Stichting Delta Onderwijs te Oosterhout bestaat uit 21 scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ad Matheeuwsen, clusterdirecteur, is o.a. verantwoordelijk voor de bovenschoolse inkoop en heeft samen met Pro Mereor een Europese aanbesteding multifunctionals doorlopen. In dit interview vertelt hij over zijn ervaringen.

Categorie: Nieuws
mrt 27, 2013

Pro Mereor biedt collectieven voor de inkoop van energie voor het onderwijs, de overheid en de zorgsector. Door gas en elektriciteit gezamenlijk in te kopen kunt u veel geld besparen.

Categorie: Nieuws
mrt 22, 2013

Per 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Alle aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, dienen in de bedrijfsvoering van hun organisatie rekening te houden met de wijzigingen die de nieuwe Aanbestedingswet met zich mee brengt. Dit betekent dat ook voor het onderwijs een aantal zaken ingrijpend gaan veranderen op het gebied van (Europees) aanbesteden.

Wat zijn de wezenlijke wijzigingen ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving?

Categorie: Nieuws
mrt 22, 2013

Per 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Alle aanbestedende diensten, zoals onderwijsinstellingen, dienen in de bedrijfsvoering van hun organisatie rekening te houden met de wijzigingen die de nieuwe Aanbestedingswet met zich mee brengt. Dit betekent dat ook voor het onderwijs een aantal zaken ingrijpend gaan veranderen op het gebied van (Europees) aanbesteden.

In dit artikel leest u wat de wezenlijke wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving.

Categorie: Publicaties
feb 27, 2013

In het kader van het creëren van maatschappelijke waarde bij aanbestedingen, één van de kernbeginselen bij de nieuwe Aanbestedingswet, levert de toepassing van Social Return een onmiskenbare bijdrage.

Categorie: Publicaties
feb 21, 2013
Stichting Conexus is het bevoegd gezag over 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Jan Fikke, controller en hoofd financiële zaken, vertelt over de door Pro Mereor uitgevoerde inkoopanalyse.
Categorie: Nieuws
feb 4, 2013

Bij Europees aanbesteden worden veel begrippen gebruikt; niet altijd is helder wat welk begrip precies inhoudt. Doel van dit artikel is het verschaffen van helderheid in deze beoordeling- en selectiefase.

‘Geschiktheidseisen’, ‘uitsluitingsgronden’ en ‘selectiecriteria’ zijn begrippen in de beoordeling- en selectiefase bij Europese aanbestedingen. De term ‘gegadigden’ wordt gehanteerd voor ondernemers die willen meedingen naar de opdracht in de ‘niet openbare procedure’ (procedure met voorselectie). De term ‘inschrijvers’ wordt gehanteerd voor ondernemers die willen meedingen naar de opdracht voor de ‘openbare procedure’ (procedure zonder voorselectie).

Categorie: Publicaties
jan 23, 2013
Succesvol inkopen en aanbesteden. Hoe professionalisering van de inkoopfunctie ten goede komt aan het primaire proces. Sprekers: John Schreijer (oud rector en inkoopdeskundige Quadraam) en Jos Plattel (directeur inkoop kenniscentrum Pro Mereor).
Categorie: Nieuws
jan 21, 2013

Leer slim inkopen en aanbesteden

Pro Mereor biedt praktijkgerichte trainingen op maat over inkoop en Europees aanbesteden. Ook in 2013 organiseren wij zowel in het voor- als het najaar de tweedaagse workshop 'Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs' en de middag 'Professioneel inkopen en aanbesteden voor directie en bestuur'.

Meer lezen en inschrijven

Interview Sylvia Veltmaat van Stichting Fluvius

In 2012 heeft Stichting Fluvius, onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in Arnhem en omstreken, middels een Europese aanbestedingsprocedure een nieuwe leverancier geselecteerd voor een HRM/PSA systeem. Een interessant traject, vanwege de specifieke, ongebruikelijke wensen van Stichting Fluvius. Pro Mereor begeleidde de aanbesteding.

Lees hier het interview

‘No cure no pay’ in inkoopconsultancy: pas op de adder onder het gras

Als onderwijsorganisatie wilt u graag kosten besparen, liefst zonder daarbij risico’s te lopen. Het inhuren van een inkoopadviseur die werkt volgens het principe van ‘no cure no pay’ lijkt hierbij een voordelige oplossing. Maar pas op: een adder zit onder het gras.

Lees meer

De nieuwe Aanbestedingswet

Elk jaar wordt door de Nederlandse overheid voor vele miljarden Euro’s ingekocht. Vaak is de overheid vanwege de hoogte van de bedragen die ermee gemoeid zijn verplicht de inkopen Europees aan te besteden. De Eerste Kamer heeft op 30 oktober 2012 het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2013 aangenomen en over de moties gestemd. Wanneer de Aanbestedingswet in werking zal treden is afhankelijk van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. De verwachting is 1 april 2013.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen, en wat betekent dit voor het onderwijs?

Meer informatie

Terre des Hommes

In 2013 sponsort Pro Mereor het project 'MEC' (Mathangondapalli Education Centre), bij Bangalore, India. Speciaal voor de kinderen die tot de Dalits behoren, een bevolkingsgroep die buiten het kastesysteem valt, bouwde Terre des Hommes het MEC.

Meer informatie

Pro Mereor verwelkomt nieuwe collega’s!

Pro Mereor start 2013 met uitbreiding van het team. Wij verwelkomen Louis Pothof (Senior Inkoopadviseur / Accountmanager), Niels Janssen (Managing Consultant) en Esther Jansen (Projectassistent).

Pro Mereor in social media

Categorie: Nieuws
jan 11, 2013

In 2013 sponsort Pro Mereor het project 'MEC' (Mathangondapalli Education Centre), bij Bangalore, India.

Categorie: Nieuws
jan 10, 2013

Stichting Fluvius, onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in Arnhem en omgeving, gaat begin 2012 vanwege een aflopend contract met het toenmalige administratiekantoor op zoek naar een partner om de nieuwe aanbestedingsprocedure te begeleiden. Flinke tekorten op de jaarrekening vereisten daarbij een kritische blik: wat levert het huidige administratiekantoor ons, kunnen we daar stuurgegevens uit halen, en hebben we de boekhouding eigenlijk wel goed ingericht?

Categorie: Nieuws
jan 9, 2013
Als onderwijsorganisatie wilt u graag kosten besparen, liefst zonder daarbij risico's te lopen. Het inhuren van een inkoopadviseur die werkt volgens het principe van 'no cure no pay' lijkt hierbij een voordelige oplossing. Maar pas op: een adder zit onder het gras.
Categorie: Publicaties
dec 18, 2012
'No cure no pay’ in inkoopconsultancy: pas op de adder onder het gras.
Categorie: Nieuws
nov 26, 2012
De tweedaagse workshop 'Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs' is donderdag 22 november j.l. succesvol afgerond door de deelnemers. Deze workshop vond plaats in het Centraal Bureau Diensten van Gelderse Onderwijs Groep Quadraam te Arnhem.
Categorie: Nieuws
nov 7, 2012

Elk jaar wordt door de Nederlandse overheid voor vele miljarden Euro’s ingekocht. Vaak is de overheid vanwege de hoogte van de bedragen die ermee gemoeid zijn verplicht de inkopen Europees aan te besteden.

De Eerste Kamer heeft op 30 oktober 2012 het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2013 aangenomen en over de moties gestemd. Wanneer de Aanbestedingswet in werking zal treden is afhankelijk van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit.

Categorie: Nieuws
nov 6, 2012
Het rapport 'Nalevingsmeting Europees aanbesteden' betreft het tweejaarlijks onderzoek naar de naleving van de Europese aanbestedingsregels in Nederland. Het rapport geeft een beeld van de mate waarin een groot aantal aanbestedingsplichtige sectoren de Europese aanbestedingsregels hebben nageleefd.
Categorie: Nieuws
nov 6, 2012
Op 19 februari 2010 is de Wet Implementatie Rechtsbeschermingrichtlijnen Aanbesteden, ofwel WIRA, in werking getreden. Het doel van de WIRA is het waarborgen van rechtsbescherming voor ondernemers.
Categorie: Publicaties
nov 1, 2012
De Eerste Kamer heeft op 30 oktober 2012 het wetsvoorstel Aanbestedingswet aangenomen.
Categorie: Nieuws
okt 26, 2012
De Pro Mereor Inkoopanalyse geeft organisaties inzicht in haar beïnvloedbare uitgaven.
Categorie: Nieuws
okt 16, 2012
Speciaal voor inkopers in het onderwijs organiseert Pro Mereor de interactieve tweedaagse workshop 'Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs'.
Categorie: Nieuws
okt 3, 2012

Bij Europese aanbestedingen die volgens de methode van prestatieinkoop plaatsvinden wordt nog vaak gedacht aan grote, complexe projecten. De vraag is of prestatieinkoop ook een geschikt middel is om toe te passen bij minder omvangrijke Europese aanbestedingen?

Prestatieinkoop (in het Engels: Best Value Procurement) is het gedachtegoed van de Amerikaanse professor dr. Dean Kashiwagi. De filosofie achter prestatieinkoop is anders dan bij traditioneel aanbesteden.

Lees hier het volledige artikel van dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer oktober 2012.

 

 

Categorie: Publicaties
sep 26, 2012

Uw onderwijsinstelling koopt van alles in. Van meubilair tot leermateriaal, van schoonmaakdiensten tot ICT-contracten. Daarvoor moet u tegenwoordig vaak een Europese aanbesteding starten. Ingewikkeld? Ja. Maar ook interessant. Want met een slimme inkoop kan uw organisatie veel geld besparen.

Categorie: Nieuws
sep 4, 2012

Medio september 2012 buigt de Eerste Kamer zich wederom over de Aanbestedingswet. Mocht de Eerste Kamer voortvarend te werk gaan, dan zal deze wet vermoedelijk op 1 januari 2013 in werking treden. Vol belangstelling wordt dan ook de beslissing van de Eerste Kamer tegemoet gezien. Wat worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige aanbestedingswet en wat betekent dit voor onderwijsinstellingen?

Lees hier het volledige artikel dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer september 2012.

Categorie: Publicaties
jul 18, 2012

TenderNed is het nieuwe online marktplein voor aanbestedingen. Met de komst van de inschrijfmodule, in september 2012, biedt TenderNed aanzienlijk meer mogelijkheden voor aanbestedende diensten.

Categorie: Nieuws
jul 6, 2012

De sector- en ledenorganisatie voor het Primair Onderwijs, de PO-Raad, draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het Primair Onderwijs en aan de professionalisering van de sector. Voor de uitvoering van Europese aanbesteding ‘In Balans’ heeft de PO-Raad in Inkoopkenniscentrum Pro Mereor te Arnhem een geschikte partner gevonden.

Categorie: Nieuws
jul 6, 2012

Steeds meer onderwijsinstellingen nemen deel aan zogenaamde ‘inkoopcollectieven’. Wat is een inkoopcollectief precies, met welke regelgeving dient rekening gehouden te worden, wat zijn argumenten tegen en voor deelname? En, niet onbelangrijk: kunnen door deelname aan een inkoopcollectief aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden?

Lees hier het volledige artikel van de heer mr. P.J.A.F. van Sleeuwen dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer juni 2012

Categorie: Publicaties
jun 26, 2012

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van de Eerste Kamer heeft voorgesteld het wetsvoorstel Aanbestedingswet plenair te behandelen op 11 september 2012.

Categorie: Nieuws
jun 20, 2012

Pro Mereor ondersteunt onderwijsinstellingen bij aanbestedingen volgens het BVP (Best Value Procurement, ofwel 'prestatie inkoop') principe.

Categorie: Nieuws
jun 8, 2012

Bent u benieuwd naar de meningen / ervaringen van onze opdrachtgevers over de onderwerpen inkoop en aanbesteden en de samenwerking met Pro Mereor?

Categorie: Nieuws
mei 10, 2012

In deze tijd van bezuinigingen is kostenbewustzijn ook voor het onderwijs van cruciaal belang. Onderwijsinstellingen zijn immers genoodzaakt de publieke middelen doelmatig in te zetten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat schoolbesturen voor hun inkoop steeds meer samenwerken.

Lees hier het volledige artikel van de heer mr. P.J.A.F. van Sleeuwen dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer mei 2012

Categorie: Publicaties
mei 9, 2012

Pro Mereor organiseert elke eerste vrijdag van de maand voor het onderwijs een gratis Twitterspreekuur over inkoop en aanbesteden.

Categorie: Nieuws
mei 8, 2012
Europees aanbesteden zal vaker nodig zijn als de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen erdoor komen. Dat verwacht hoogleraar bouwrecht Jan Hebly.
Categorie: Nieuws
apr 16, 2012

Voor veel onderwijsinstellingen staan er de komende jaren weer (Europese) aanbestedingen op het programma voor HRM- (Human Resources Management) en PSA- (Personeels en Salaris Administratie) systemen. HRM is een geïntegreerd informatiesysteem, dat u niet los kunt zien van andere systemen voor bijvoorbeeld financiën, vastgoed en facilitaire dienst. Ook heeft HRM de laatste jaren een vogelvlucht genomen ten aanzien van ‘cloud’ oplossingen.

Lees hier het volledige artikel van de heer mr. P.J.A.F. van Sleeuwen dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer november 2011.

Categorie: Publicaties
apr 13, 2012
Van Dijk Educatie (VDE) fuseert met de Studieboekencentrale (SBC) in Emmen. Hiermee wordt het concurrentieveld op het gebied van school- en studieboeken weer kleiner.
Categorie: Nieuws
apr 11, 2012
TenderNed is genomineerd voor de Gouden Mier 2012. Dit is een jaarlijkse prijs voor het meest aansprekende initiatief binnen het Rijk. Op het intranet van het Rijk kunnen rijksambtenaren stemmen. Op 19 mei wordt de Gouden Mier uitgereikt, op de Dag van de Bedrijfsvoering.
Categorie: Nieuws
apr 10, 2012
Pro Mereor gaat een samenwerkingsverband aan met de AVS, de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Dit houdt in dat AVS-leden voortaan een aantrekkelijke korting krijgen op diensten van Pro Mereor. Het betreft advies en ondersteuning bij uw inkoop, trainingen en workshops en interimmanagement voor uw inkoopfunctie.
Categorie: Nieuws
apr 3, 2012

Pro Mereor organiseert voor een van haar opdrachtgevers een marktconsultatie over HRM-systemen. Vier leveranciers worden uitgenodigd hun producten te presenteren. ‘En dan gaan we wel de diepte in, het worden geen reclamepraatjes’, zegt Jos Plattel.

Plattel, directeur van Pro Mereor, doet deze marktconsultatie aan het begin van een inkooptraject voor de Stichting Fluvius, het bestuur van 20 basisscholen in Arnhem en omgeving. Het schoolbestuur heeft een nieuw systeem nodig voor de personeels- en salarisadministratie en human resource management. ‘Juist die markt verandert momenteel in hoog tempo’, verklaart Plattel. ‘De systemen van tegenwoordig combineren een heel scala aan functies. Er zijn bijvoorbeeld ook modules voor competentiemanagement, arbowetgeving en vastgoedbeheer. Wij willen ons samen met de opdrachtgever goed oriënteren op de mogelijkheden, voordat we het aanbestedingsdocument gaan opstellen.’ Op deze manier kan Fluvius later via een aanbesteding exact het systeem inkopen dat het beste bij de organisatie past.

Meer weten over de marktconsultatie? Neem dan contact op met Jos Plattel via jplattel@pro-mereor.nl of 026-3701476.
Categorie: Nieuws
mrt 19, 2012

Op 9 november 2011 is door minister Maxime Verhagen het startsein gegeven voor TenderNed. Dit is een virtueel marktplein waar overheden en ondernemingen elkaar vinden. Vanaf deze datum is het voor aanbestedende diensten mogelijk om hun opdrachten op TenderNed te publiceren.

Lees hier het volledige artikel van de heer mr. Paul van Sleeuwen dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer maart 2012.

Categorie: Publicaties
mrt 6, 2012

Pro Mereor heeft haar website vernieuwd met een fris uiterlijk en een betere navigatie. U vindt hier voortaan in één oogopslag de informatie die u zoekt, omdat u direct naar uw eigen sector kunt gaan: onderwijs, overheid, zorg of bedrijfsleven.

Voorbeelden van inkoopresultaten

Nieuw op onze website is ook het tabblad klantcases, waar u (geanonimiseerde) voorbeelden vindt van inkoop- en aanbestedingstrajecten die Pro Mereor eerder voor relaties heeft verzorgd. De voorbeelden laten duidelijk zien wat onze consultants in zulke trajecten kunnen betekenen om de beste producten in te kopen tegen de beste voorwaarden.

Gratis nieuwsbrief 4 x per jaar

Op onze nieuwe website kunnen geïnteresseerden zich nu direct aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt en u op de hoogte houdt van onze aanbiedingen én het nieuws in de inkoopsector.

Categorie: Nieuws
mrt 6, 2012

Besparen op de inkoop is vrijwel altijd mogelijk. Met een snelle check laten wij u zien waar uw kansen liggen.

Categorie: Nieuws
mrt 6, 2012

De reacties op de nieuwe Aanbestedingswet zijn wisselend. Niet iedereen is blij dat de Tweede Kamer deze wet in februari heeft aangenomen. Ook wordt gewezen op nieuwe Europese richtlijnen, die op een aantal punten niet stroken met de nieuwe Aanbestedingswet. Het is daarom de vraag hoe de Eerste Kamer erop zal reageren.

Doel: kansen vergroten

De nieuwe Aanbestedingswet, die op 14 februari door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft vooral tot doel de kansen op opdrachten voor het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Daarom wordt bijvoorbeeld het clusteren van opdrachten aan banden gelegd. Een overheidsorganisatie met 120 vestigingen mag bijvoorbeeld de schoonmaak van al die gebouwen niet meer bundelen in één aanbesteding. Ook het stellen van (buitensporige) omzeteisen wordt tegengegaan. Hierdoor kunnen meer (kleine) bedrijven inschrijven op een opdracht.

Blij en kritisch

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) is hier blij mee. Daags na het besluit van de Tweede Kamer zei hij dat de nieuwe wet ‘een belangrijke stap naar eerlijker aanbesteden’ is. De Vereniging Nederlandse Gemeenten reageerde echter kritisch. Zij vindt dat er alleen maar meer regels bijkomen en dat gemeenten als aanbestedende diensten hierdoor te maken krijgen met miljoenen extra kosten. ‘De Tweede kamer heeft vooral oog voor de belangen van ondernemers’, aldus de VNG.

Europese aanbestedingsregels

De NEVI, beroepsvereniging van inkoopprofessionals in de publieke en private sector, wijst erop dat de Europese Commissie op dit moment werkt aan ingrijpende wijzigingen van aanbestedingsregels, waardoor het wellicht beter is om de wet nu nog niet in te voeren.
De nieuwe EU-voorstellen zijn in december bekendgemaakt. De NEVI noemt deze plannen ‘verfrissend’ en ‘een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige richtlijnen’. Op een aantal punten verschillen deze EU-voorstellen wezenlijk van het Nederlandse wetsvoorstel Aanbestedingswet en soms zijn ze zelfs onverenigbaar. Het gaat dan vooral om het handhaven van de huidige aanbestedingsdrempels en het opheffen van het verschil tussen A- en B-diensten.

Invoeringslasten

In een eerdere brief aan de Tweede Kamer vroeg voorzitter Ton Trommelen van de NEVI dan ook of het niet verstandiger is om vol in te zetten op voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen. ‘Het nu invoeren van een Aanbestedingswet en daarna van nieuwe wetgeving gebaseerd op de EU-voorstellen, zorgt voor dubbele invoeringslasten bij aanbestedende diensten en bedrijfsleven.’ Pro Mereor is dit met de NEVI eens.

Eerste Kamer aan zet
Nu het parlement in februari toch de Aanbestedingswet heeft aangenomen, kan alleen de Eerste Kamer de zaak nog uitstellen. Ondenkbaar is dit niet, want het is al eens eerder gebeurd. In 2006 is de vorige Aanbestedingswet door de Senaat tegengehouden. Als de Eerste Kamer dit keer wel akkoord gaat, kan de nieuwe Aanbestedingswet op zijn vroegst per 1 januari 2013 in werking treden.

Categorie: Nieuws
mrt 5, 2012

Pro Mereor is medio maart aanwezig op twee grote onderwijscongressen in Nieuwegein. In onze stand bieden we u het boek ‘Wegwijzer aanbesteden in het onderwijs’ gratis aan, met daarin een aanbieding voor een besparingscheck.

Categorie: Nieuws
mrt 2, 2012

Pro Mereor is een van de eerste adviesbureaus die een training met TenderNed aanbieden. Daarvoor beschikken wij over een speciale cursusomgeving.

TenderNed is het virtuele marktplein, waar overheden in de toekomst verplicht hun opdrachten moeten aankondigen. Wees voorbereid en boek bij ons een maatwerktraining. Wij komen naar u toe!

Aan de slag met TenderNed

TenderNed is opgezet om het aanbesteden voor overheden en ondernemers eenvoudiger te maken. In november 2011 is het nieuwe systeem feestelijk gelanceerd door minister Maxime Verhagen. Sindsdien kunnen aanbestedende diensten, zoals overheden en onderwijsinstellingen, hier hun opdrachten al plaatsen.

U kunt dus al aan de slag met TenderNed. Maar hoe werkt het en hoe maakt u het handigst gebruik van de mogelijkheden van dit systeem? Wij kunnen u wegwijs maken. In onze cursusomgeving kunt u oefenen met de vele tools die TenderNed biedt. Als u daarmee overweg kunt, profiteert u van de voordelen van het nieuwe systeem, dat op termijn verplicht zal worden.

TenderNed maakt het simpeler

Op termijn zal TenderNed de aanbestedingsprocedures voor beide partijen simpeler maken. Ondernemers hoeven nog maar eenmalig hun bedrijfsgegevens in te vullen en dat scheelt heel wat administratieve lasten. Het programma biedt volledige ondersteuning van het aanbestedingsproces en dat levert minder vormfouten op. De processen zullen sneller verlopen als TenderNed volledig in gebruik is genomen.

Wij komen naar u toe

Omdat TenderNed op termijn verplicht wordt, is het goed om te weten hoe het werkt. Na een korte presentatie en training op uw eigen locatie bent u weer bij de tijd.

Bel of mail om een afspraak te maken met Jos Plattel of Yvo Bakker: 026-3701476, jplattel@pro-mereor.nl of ybakker@pro-mereor.nl.

Categorie: Nieuws
mrt 1, 2012

De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is in februari gestegen en heeft een hoogste stand in zes maanden bereikt, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) donderdag.

De index steeg tot 50,3 in februari van 49,0 in januari. Daarmee komt de index voor het eerst in een half jaar weer uit boven de 50. Een indexwaarde van meer dan 50 duidt op expansie van activiteit in de productiesector.

De productie en de nieuwe orders namen licht toe, aldus het instituut. De exportorders stegen voor de tweede opeenvolgende maand, deze maand behoorlijk en het meest sinds mei vorig jaar. De gemiddelde levertijden namen in de grootste mate toe sinds september vorig jaar. De inkoopactiviteiten namen voor de achtste maand op rij af.

De stijging van de inkoopprijzen was de grootste in acht maanden. De verkoopprijzen stegen in de grootste mate sinds juli vorig jaar.De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de elfde maand op rij. Er was weinig verandering in de werkgelegenheid.

Bron: Dow Jones Nieuwsdienst

Categorie: Nieuws
feb 15, 2012

In navolging van de eerdere berichtgeving inzake het aangenomen wetsvoorstel aanbestedingswet hierbij de aangenomen amendementen en moties.

Klik hier voor een overzicht van de aangenomen amendementen en moties.

Categorie: Nieuws
feb 15, 2012

Het wetsvoorstel Aanbestedingswet is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. (Fractie van de SP stemde tegen.) Het wetsvoorstel is op dezelfde dag aangeboden aan de Eerste Kamer. Op 9 februari was al gestemd over de ingediende amendementen en moties.

Verdere voortgang

De behandeling in de Eerste Kamer gaat op dezelfde wijze als in de Tweede Kamer. Eerst bereidt de vaste Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de behandeling voor. Deze voorbereiding verloopt schriftelijk, de commissie stelt schriftelijk vragen aan de minister over het wetsvoorstel en de minister beantwoordt deze, ook weer schriftelijk. Vervolgens brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen. Daarna vindt het plenaire debat plaats. Tot slot wordt er gestemd over het wetsvoorstel.

Wetten treden in werking op 1 januari of op 1 juli. Dit betekent dat bij voortvarende behandeling door de Eerste Kamer de wet op 1 januari 2013 in werking kan treden.

Bron: PIANOo 14 februari 2012

Categorie: Nieuws
feb 14, 2012

In de huidige wetgeving worden inkopen van aanbestedende diensten onder de Europese drempel nog niet door een eenduidige, wettelijke procedure geregeld. Het staat aanbestedende diensten vrij om hiervoor een beleid op te stellen, mits de basisbeginselen van transparantie, non discriminatie, proportionaliteit en objectiviteit in acht worden genomen.

Lees hier het volledige artikel van de heer mr. Paul van Sleeuwen dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer februari 2012.

Categorie: Publicaties
feb 7, 2012

Klik hier voor meer informatie.

Categorie: Nieuws
jan 1, 2012

Op 2 december 2012 heeft de Europese Commissie de drempelbedragen voor 2012-2013 gepubliceerd.

De drempelbedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Voor de periode 2012-2013 gelden de onderstaande drempelbedragen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Richtlijn 2004/18/EG
- Werken 5.000.000
- Leveringen 200.000*
- Diensten 200.000*
- Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB 200.000
- Prijsvragen algemeen (artikel 67) 200.000*
- Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) 5.000.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 200.000
Concessie voor openbare werken (artikel 56) 5.000.000
* Voor de centrale overheid is dit bedrag 130.000
Richtlijn 2004/17/EG
- Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 400.000
- Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Bron: Pianoo — Drempelbedragen 2012-1013

Categorie: Nieuws
dec 15, 2011

Het ARW 2005 is primair bedoeld als praktische ondersteuning bij het aanbesteden van ‘werken’. Door toepassing van het ARW 2005 is interpretatie van BAO of de Europese richtlijn overbodig. Het betreft een
set praktische aanbestedingsregels die door de bouwministeries (Verkeer en Waterstaat, VROM, Defensie en LNV) in samenwerking met VNG en de Unie van Waterschappen is opgesteld. Het ARW 2005 bevat zowel de
regels voor ‘Europese’ als ‘Nationale’ aanbestedingen voor alle bouwministeries.

Lees hier het volledige artikel van de heer mr. P.J.A.F. van Sleeuwen dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer december 2011.

Categorie: Publicaties
nov 22, 2011

Regelmatig wordt de vraag gesteld wanneer er Europees dient te worden aanbesteed oor onderwijsinstellingen. Na het voornemen van een onderwijsinstelling om een opdracht of raamovereenkomst in de markt te plaatsen, is het belangrijk vast te stellen wat de (geraamde) financiële waarde, excl. btw., van de opdracht is.

Lees hier het volledige artikel van de heer mr. P.J.A.F. van Sleeuwen dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer november 2011.

Categorie: Publicaties
nov 22, 2011

Lees hier het interview met Jos Plattel in Facto Magazine waarin hij zijn visie geeft op ontwikkelingen die momenteel in het vak spelen.

Klik hier voor het interview.

Categorie: Publicaties
nov 15, 2011

* Wegwijzer Aanbesteden beschikbaar;

* Actieve workshops over slim inkopen;

* Nieuwe energiecontracten voor scholen;

* TenderNed van start.

Categorie: Nieuws
okt 24, 2011
Pro Mereor heeft eind 2011 de 'Wegwijzer Aanbesteden in het onderwijs' uitgebracht. Een praktische handleiding voor onderwijsinstellingen die werk (willen) maken van hun inkopen. In dit boek leest u hoe ook u voordeel kunt halen uit (Europese) aanbestedingen. Toegankelijk geschreven door juristen die van wanten weten en daardoor een handig naslagwerk.
Categorie: Publicaties
sep 12, 2011
Pro Mereor Inkoopkenniscentrum start vanaf november met interactieve driedaagse workshops en middagbijeenkomsten om het onderwijs een steuntje in de rug te geven bij het professionaliseren van de inkoopfunctie.
Categorie: Nieuws
sep 8, 2011

Het boek is gericht op inkopers in het onderwijs en wijst ze o.a. de weg in het woud van regelgeving.

Categorie: Nieuws
jun 19, 2011
Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune.
Categorie: Publicaties
mei 27, 2011

Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische onderbouwing en inzicht in de kaders waarbinnen inkoopprofessionals dat succes moeten realiseren. In deze
terugkerende column probeert Pro Mereor Inkoopkenniscentrum de inkoopprofessionals uit het onderwijs bekend te maken met de mogelijkheden en de voordelen.


Lees hier het volledige artikel van mevrouw mr. N.I. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer mei 2011.

Categorie: Publicaties
mei 25, 2011
Opdrachtgevers (waaronder Rijksoverheid, NS en Schiphol), werkgevers, vakbonden en bemiddelaars hebben een unieke code vastgesteld waarin zij afspraken hebben vastgelegd over de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden.
Categorie: Nieuws
mei 23, 2011

Europa decentraal, hèt kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden, in 2002 opgericht door VNG, IPO, UvW en het rijk, heeft onlangs de publicatie `Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden' uitgebracht.

Categorie: Publicaties
apr 27, 2011

Voordat een aanbieding bij een Europese aanbestedingsprocedure inhoudelijk kan worden beoordeeld, moet eerst worden bekeken of de aanbieder geschikt is. De bepalingen aan de hand waarvan geschiktheidseisen kunnen worden geformuleerd zien enerzijds op de financiële en economische draagkracht en anderzijds op
de technische bekwaamheid. Het is aan de aanbestedende dienst om per opdracht de specifiek passende geschiktheidscriteria te formuleren.

Lees hier het volledige artikel van mevrouw mr. N.I. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer april 2011.

Categorie: Nieuws
apr 5, 2011
John Schreijer is directeur vastgoed/inkoop bij de Gelderse onderwijsgroep Quadraam, het bestuur van 13 scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem en omgeving. Hij is ook actief betrokken bij het Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs (IVO). Het IVO wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van het inkoopbeleid van scholen door de kennis van de deelnemers te bundelen en uit te bouwen.
Categorie: Nieuws
apr 4, 2011

Het Inkoopcollectief ‘Goedkopere energie voor scholen’, waaraan ruim 80 schoolbesturen deelnemen, krijgt dit jaar een nieuw contract voor de jaren 2012 tot 2015. Pro Mereor regelt de Europese aanbesteding voor deze grote groep scholen en zal opnieuw de beste prijzen én voorwaarden bedingen.

Categorie: Nieuws
mrt 27, 2011

Steeds vaker stellen potentiële aanbieders vragen aan aanbestedende diensten over een opdracht onder verwijzing naar een level playing field. Het level playing field is een uitvloeisel van de algemene aanbestedingsbeginselen, meer specifiek van het gelijkheidsbeginsel.


Lees hier het volledige artikel van mevrouw mr. N.I. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer maart 2011.

Categorie: Publicaties
mrt 9, 2011
De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn niet voordeliger geworden na de invoering van de Wet gratis schoolboeken in 2008. Dat komt doordat er nauwelijks concurrentie is op die markt, omdat er nog maar twee grote leveranciers zijn overgebleven.
Categorie: Publicaties
feb 27, 2011

Het Europees aanbesteden is streng gereguleerd. Alle inschrijvers dienen aan de eisen en wensen van
de aanbestedende dienst te voldoen en worden op objectieve wijze vergeleken door middel van een
beoordelingsmodel. De beoordelingssystematiek is veelal gebaseerd op bepaalde aannames, zoals de
waarheidsgetrouwe opgave van feiten, door die te miskennen is het veelal mogelijk om de beoordelingssystematiek te manipuleren.

Lees hier het volledige artikel van mevrouw mr. N.I. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer februari 2011.

Categorie: Publicaties
jan 13, 2011

Het gebruik van elektronische middelen bij aanbestedingsprocedures is goed, vindt minister Verhagen, maar hij wil het afhandelen van die procedures via het toekomstige TenderNed niet verplichten.

Categorie: Publicaties
dec 27, 2010

Onlangs heb ik een workshop gegeven over duurzaam aanbesteden. Tijdens deze workshop bleek dat veel inkopers weinig aanknopingspunten hebben voor het verwerken van duurzaamheidscriteria in aanbestedingsdocumenten. Dit artikel poogt handreikingen te verstrekken aan inkopers met betrekking tot de wijze waarop duurzaamheid kan worden verwerkt in aanbestedingsdocumenten.


Lees hier het volledige artikel van mevrouw mr. N.I. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer dcember 2010.

Categorie: Publicaties
nov 27, 2010

Eind juni is het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet door demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer verzonden. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer voor bespreking en de vaste Kamercommissie heeft reeds een veelheid aan vragen gesteld.

Lees hier het volledige artikel van mevrouw mr. N.I. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer november 2010.

Categorie: Publicaties
nov 25, 2010

Minister Verhagen heeft onlangs geantwoord op vragen van het Platform Zelfstandige ondernemers inzake de toegankelijkheid van kleine ondernemers, zzp’ers en tolken bij Europese aanbestedingen.

Categorie: Publicaties
okt 27, 2010

Senior inkoopadviseur/projectmanager Pro Mereor

Categorie: Nieuws
okt 27, 2010

Op 4 november a.s. organiseert het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s (FSR) haar derde landelijke conferentie. Ook Pro Mereor zal hierbij aanwezig zijn.

Categorie: Nieuws
okt 20, 2010

Commissie-Groenboek

Categorie: Publicaties
okt 17, 2010

Wat zijn ‘algemene voorwaarden eigenlijk? De wet definieert ‘algemene voorwaarden’ als bedingen die door een partij geregeld in overeenkomsten gebruikt worden of waarvan om een andere reden mag worden verwacht dat zij in de toekomst geregeld door haar gebruikt zullen worden, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven.

Klik hier voor het volledige artikel van mevrouw mr. N. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer oktober 2010.

Categorie: Publicaties
okt 7, 2010
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de komende maanden een scan uitvoeren
Categorie: Nieuws
sep 27, 2010
Low interest dienst verdient upgrading
Categorie: Publicaties
sep 1, 2010

Een aanbestedingstraject start met de beslissing een overheidsopdracht of raamovereenkomst via een (niet) openbare procedure aan te besteden en de vaststelling van het gunningscriterium (limitatieve keuze tussen laagste prijs' of 'economisch meest voordelige inschrijving'). In dit artikel wordt uitgegaan van het meest voorkomende gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrijving'.

Lees hier voor het volledige artikel van mevrouw mr. N. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer september 2010.

Categorie: Publicaties
aug 24, 2010
BNC-fiche door de Nederlandse regering gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van het document COM(2008)397 van de Europese Commissie.
Categorie: Publicaties
jun 21, 2010
Aantal fouten gestegen tot 385
Categorie: Publicaties
jun 1, 2010

Bij duurzaam inkopen geeft de organisatiein haar inkoopfunctie bewust en structureelinhoud aan haar maatschappelijke rol, op eenwijze die verder gaat dan de wet verplicht enleidt tot toegevoegde waarde voor zowel deeigen organisatie als de maatschappij. Omde markt voor duurzame producten/dienstente stimuleren hebben de overheden zichzelfdoelen gesteld met betrekking tot duurzaaminkopen.

Lees hier voor het volledige artikel van mevrouw mr. N. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer juni 2010.

Categorie: Publicaties
mei 27, 2010
Zoals vorige maand besproken schrijft het Besluit aanbesteden overheidsopdrachten (Bao) voor 2B-diensten met een waarde boven het drempelbedrag een verlicht aanbestedingsregime voor. Tevens bestaat er een transparantieplicht voor opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang. Deze transparantieplicht staat niet gelijk aan de verplichting tot het volgen van een aanbestedingsprocedure. Niettemin zijn er tevens enkele opdrachten waarvoor strikt genomen geen aanbestedingsplicht geldt, tenzij deze verplichting uit intern inkoopbeleid voortvloeit.

Lees hier het volledige artikel van mevrouw mr. N.I. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer mei 2010.
Categorie: Publicaties
apr 27, 2010
Selecteren en gunnen
Categorie: Nieuws
apr 20, 2010

Het MKB is van grote betekenis voor onderwijsinstellingen, met name voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, maar ook regionale opleidingscentra?s zijn bijzonder gebaat bij een sterke regionale binding met het bedrijfsleven.

Categorie: Publicaties
apr 11, 2010

Veel organisaties besteden het merendeel van hun inkopen klakkeloos (Europees) aan. Veelal gebeurt dit in de veronderstelling dat dit een wettelijke plicht is, maar is dit werkelijk het geval? Het (Europees) aanbestedingsrecht verplicht aanbestedende diensten overheidsopdrachten boven de drempelbedragen aan te besteden. Met ingang van 1 januari 2010 zijn nieuwe drempelbedragen vastgesteld.

Lees hier voor het volledige artikel van mevrouw mr. N. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer april 2010.

Categorie: Publicaties
mrt 24, 2010

Artikel 2 van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao) is bedoeld als implementatie van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht, zoals afgeleid van het EGverdrag, waarna uitgewerkt in Richtlijnen. In de nieuwe Aanbestedingswet is nog meer aandacht besteed aan deze basisbeginselen. Maar omdat deze wet nog niet in werking is getreden, wordt in dit artikel uitgegaan van de regels neergelegd in het Bao. Artikel 2 Bao verplicht aanbestedende diensten ondernemers gelijk en op niet-discriminerende wijze te behandelen. Om dit te kunnen controleren dient een aanbestedende dienst transparant te handelen.

Lees hier voor het volledige artikel van mevrouw mr. N. van 't Hof dat is gepubliceerd in Schoolfacilities nummer maart 2010.

Categorie: Publicaties
mrt 17, 2010
De cursusomgeving van TenderNed in relatie tot de uitrol van TenderNed zelf.
Categorie: Nieuws
mrt 9, 2010
Transparantie is een vereiste bij Europees aanbesteden
Categorie: Publicaties
mrt 2, 2010
Iddink mist miljoenendeal
Categorie: Nieuws
feb 17, 2010
Waar ligt de grens?
Categorie: Publicaties
feb 10, 2010
Meer rechtsbescherming
Categorie: Publicaties
feb 2, 2010
In het kader van het wetsvoorstel Aanbestedingswet en de WIRA.
Categorie: Publicaties
dec 17, 2009
Wetsvoorstel implementatie richtlijn rechtsbescherming aanbesteden
Categorie: Publicaties
dec 4, 2009
Nieuwe drempelbedragen voor 2010-2011
Categorie: Nieuws
nov 24, 2009
Het kabinet heeft 13 november ingestemd met een nieuw voorstel voor de Aanbestedingswet
Categorie: Publicaties
sep 7, 2009
De reacties op de consultatie van het wetsvoorstel Aanbestedingswet
Categorie: Nieuws
sep 7, 2009

Als facilitair manager zult u regelmatig constateren dat kennis van Europees aanbesteden geen overbodige luxe is.

Categorie: Publicaties